Međunarodni projekti

/Međunarodni projekti
Međunarodni projekti 2018-02-13T09:45:57+00:00

ForestFlow projekat

ForestFlow prestavlja IPA projekat prekogranične saradnje između Republike Srbije i Republike Hrvatske koji ima za cilj obnovu područja oštećenih u poplavama 2014. godine, kao i razvijanje učinkovitijih sistema zaštite od poplava u prekograničnom području Sremskog okruga i Vukovarsko-sremske županije. Projektni partneri su JP Vojvodinašume, JP Vode Vojvodine, Hrvatske šume, Hrvatske vode, Institut za razvoj i međunarodne odnose i Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu.

Aktivnosti u okviru projekta ForestFlow: Obnova odvodnih kanala i pristupnih puteva u svrhu zaštite od poplava; obnavljenje populacije divljači i izgradnja pomoćnog sadržaja za ponovno uvođenje divljači; uspostavljanje prekograničnih interventnih timova i planova; podizanje svesti o poplavama; vidiljivost i širenje informacija.

Obnova odvodnih kanala i pristupnih puteva u svrhu zaštite od poplava ima za cilj poboljšanje sposobnosti šume da apsorbuje poplavne vode i omogući pristup za merenje u slučaju poplava. Ovom aktivnošću planirana je obnova odvodnih kanala, pristupnih puteva, sistema označavanja i ugradnja automatskih stanica za merenje visine vode na području šumskog bazena Spačva-Bosut što će za rezultat imati bolje odvodnjavanje obradivog zemljišta pograničnog područja kao i brži pristup šumama i poplavljenih područjima, a sistemi označavanja omogućiće bolju orijentaciju uz Savski nasip, dok će automatske stanice za merenje nivoa vode poboljšati sistem kontrole od poplava u oba pogranična područja.

Obnavljenje populacije divljači i izgradnja pomoćnog sadržaja za ponovno uvođenje divljači ima za cilj obnavljanje populacije divljači koja je stradala u poplavama kao i izgradnja pratećih sadržaja za ponovno uvođenje divljači čime će se osigurati očuvanje biološke raznovsnosti u području zahvaćenom poplavama. Ovom aktivnošću planirana je obnova populacije jelena (Cervus elaphus) koji je stradao u poplavama 2014. godine i na taj način će se gubitak običnog jelena nadoknaditi dovođenjem životinja iz drugih uzgajališta.

Uspostavljanje prekograničnih interventnih timova i planova ova aktivnost ima za cilj uspostavljanje prekograničnog partnerstva u upravljanju zaštitom od poplava i očuvanje divljači kao i podizanje javne sveti o poplavama sa ciljem zaštite ljudi i prirodnih dobara od poplava. Podizanje svesti o poplavama ova aktivnost ima za cilj informisanje stanovništva oba pogranična područja o važnosti zaštite od poplava i očuvanja divljači sa naglaskom na poboljšanje prekogranične saradnje učenika u srednjim skolama.

Vidiljivost i širenje informacija ova aktivnost ima za cilj osiguranje vidljivosti projekta, projektnih aktivnosti, rezultata i prekogranične saradnje u osmišljavanju, pripremi i provođenju projekta, a u isto vreme i provođenje informativne kampanje vezane za prirodu, divljač i pripremljenost vezano za hitne slučajeve koji se fokusiraju na područja interesa.

Više informacija o projektu možete videti na www.forestflow.eu

DANUBEparksCONNECTED projekat

DANUBEparksCONNECTED projekat okuplja 15 partnera i 9 pridruženih partnera iz skoro svih dunavskih zemalja. Projekat se sufinansira sredstvima Evropske Unije i to kroz Interreg Danube Transnational Programme. Ukupna vrednost projekta je više od 3 miliona eura. Glavni cilj projekta je proširenje već postojeće Danubeparks mreže van granica zaštićenih područja i razvijanje Dunavskog stanišnog koridora. U naredne 2,5 godine sprovešće se strateške ali i pilot aktivnosti. Radne pakete zastupaju različiti parneri.

Radni paketi će se aktivno baviti temama slobodno nebo, divlja ostrva, suva staništa i šume.

Radni paket „slobodno nebo“ osigurava slobodne migratorne rute duž Dunava. U okviru konferencije predstavljeni su koncepti markiranja/označavanja dalekovoda sa dronovima kako bi se sprečili strujni udari od kojih često ptice stradaju.

Međusektorski radni paket o divljim ostrvima praktično štiti ostrva na Dunavu koja su stanište za različite vrste ali i mesto netaknute rečne dinamike. Svaki partner će nominovati po jedno ostrvo na teritoriji koju pokriva a ta ostrva će u budućnosti izuzeta od svih intervencija i praktično namenjena zaštiti prirode.

Okosnica projekta je svakako međusektorska saradnja. Na konferenciji su sem projektnih partnera bili i predstavnici energetskog sektora, sektora upravljanja vodama, NVO ali i lokalni političari i javnost.

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubeparksconnected

coopMDD projekat

Dvoipogodišnji projekt „coop MDD“ sufinansira Evropska Unija putem Interreg Danube Translantional programa. Cilj projekta je uskladiti prakse upravljanja u 12 zaštićenih područja koje se nalaze u pet zemalja (Austrija, Slovenija, Mađarska, Srbija i Hrvatska) kako bi se osigurala ekološka celovitost budućeg jedinstvenog UNESCO-vog prekograničnog rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav“ – izuzetnog evropskog rečnog predela takođe poznatog kao “Evropski Amazon“.

 Protežući se kroz Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Mađarsku i Srbiju, područje uz donje tokove Drave, Mure i Dunava čini 700 kilometara dug „zeleni pojas“ koji povezuje gotovo milion hektara dragocenog prirodnog i kulturnog miljea u jedan od najvažnijih ekoloških koridora u Evropi. Gotovo 25 godina nevladine organizacije i državne institucije rade na zaštiti ovog jedinstvenog područja, a sada se preduzimaju završni koraci, te je u svim zemljama u toku ili je već završen proces službene nominacije za proglašenje rezervata biosfere.

Zdravi i dinamični rečni ekosistemi pružaju brojne dobrobiti za lokalno stanovništvo, mogućnosti za održiv život i privređivanje, uz korišećenje resursa kao što su čista voda, riba i drvo, te u prirodnom okruženju koji pruža osnovu za turizam i rekreaciju. Osim toga, prirodna poplavna područja uz reke štite stanovništvo i naselja ublažavajući negativne efekte visokih voda toom poplava. Kako bi se održivo upravljalo ovim prekograničnim dobrom, za koje su vezani i ljudi a i ugrožene vrste koje u njemu žive (orao belrepan, crna roda i mnoge druge), zaštićena područja trebaju uskladiti prakse upravljanja kojima će osigurati ekološku celovitost i transnacionalnu povezanost ekosistema.

 Važan deo uspeha rezervata biosfere biće prepoznavanje i aktiviranje lokalnog stanovništva koje živi duž ove tri reke u upravljanju „njihovog“ rezervata biosfere i osiguravanju njihove podrške za održivi razvoj regije. U tu svrhu će se duž Rezervata „Mura-Drava-Dunav“ uspostaviti mreža od osam „Škola na reci“, koje će ponuditi podršku ekološkoj edukaciji školske dece i lokalnog stanovništva kroz inovativne sadržaje i iskustva te takođe podstaći razumevanje važnosti zaštite prirodnih vrednosti „Evropskog  Amazona“.

Partneri u projektu iz Srbije su Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i JP „Vojvodinašume“, a projekt podržava i Gradska uprava Grada Sombora.

 Za više informacija o projektu posetite internet stranicu projekta: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/coop-mdd

FORRET

Naziv projekta: RAZVOJ PREKOGRANIČNOG PROJEKTA ŠUMSKE RETENZIJE ZA INTEGRISANO UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVA, ŽIVOTNOM SREDINOM I ŠUMAMA

Development of Transboundary Forrest Retention Project for Integrated Flood Risk, Environmental and Forestry Management – FORRET

Projekat FORRET je zajednički projekat hrvatskih i srpskih institucija iz područja upravljanja vodama i gazdovanja šumama, uključujući zaštitu prirode i očuvanje biodiverziteta na prekograničnom području sliva reke Save u regionu Spačvansko – Morovićkih šuma. Ovo plavno područje je od posebnog značaja, kako za nacionalne šumarske institucije vezane za održivo gazdovanje šumama, tako i za mnoge značajne vrste i staništa koja egzistiraju u dobro očuvanim hrastovim šumama i močvarama ovog područja.

Sve izraženije klimatske promene i porast rizika od poplava podstakle su nadležne vodoprivredne institucije na traženje dugoročnih rešenja u cilju unapređenja upravljanja rizicima od poplava primenom mera za smanjenje rizika od poplava. Ključne vodoprivredne institucije prekograničnog područja Hrvatske i Srbije izazvane ogromnim štetama uzrokovanim katastrofalnom poplavom savskih velikih voda iz maja 2014. godine, sprovele su analizu poplavnog događaja i utvrdile da bi se unapređenjem savskih obrambenih nasipa smanjli rizici od poplava, ali i da bi se rizik značajno smanjio rasterećenjem savskih velikih voda njihovim upuštanjem u prirodna prekogranična poplavna područja Spačvansko – Morovićkih šuma na ukupnoj površini od oko 38.000 ha.

Donošenje Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija za period 2014-2020. godine uz osiguranje sufinansiranja, pružilo je jedinstvenu priliku za realizaciju zajedničkog projekta preko nadležnih vodoprivrednih organizacija uključujući ključne aktere projektnog područja.

Razradom ideje i početnim aktivnostima na pripremi projektne prijave stvoreno je partnerstvo na projektu. Nadležne institucije za upravljanje vodama i rizicima od poplava (u Hrvatskoj Hrvatske vode, a u Srbiji Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine”), nadležno preduzeće za gazdovanje šumama u Srbiji Javno preduzeće „Vojvodinašume” i međunarodna organizacija za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznovrsnosti WWF Adria, poslovnica iz Zagreba, zajednički su pripremile projekat i međusobno se dogovorile da Hrvatske vode budu vodeći partner zbog svog dotadašnjeg iskustva na pripremi i sprovođenju sličnih prekograničnih projekata.

U toku sprovođenja projekta, ostali akteri predmetnog područja, tj. nadležne nacionalne institucije, kao što su Hrvatske šume, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode Vojvodine, koje nisu mogle biti uključene kao direktni projektni partneri biće angažovani kroz radna tela projekta u cilju dobijanja optimalnih rešenja upravljanja predmetnim prostorom.

Uz glavni cilj projekta, smanjenje rizika od poplava kroz uspostavljanje zajedničkog monitoringa i mera upravljanja rizicima od poplava, prvenstveno mere „zelene infrastrukture“, među kojima bi bila i prekogranična šumska retenzija za rasterećenje savskih velikih voda, unapređenjem sistema upravljanja rizicima od poplava osiguraće se i kvalitetnije gazdovanje šumama uz poboljšanje ekološkog stanja i očuvanja biodiverziteta ovog jedinstvenog područja od međunarodne važnosti.

Planirane aktivnosti na projektu su:

  • Zajedničke baze podataka;
  • Zajednički monitoring uz postavljanje dve nove vodomerne stanice po jedna sa svake strane granice;
  • Izrada zajedničkog hidrološko-hidrauličkog modela;
  • Izrada dve nacionalne studije gazdovanja šumskim resursima;
  • Izrada dve nacionalne studije upravljanja rizicima od poplava;
  • Izrada zajedničke studije bioraznovrsnosti koja će obuhvatiti nacionalne specifičnosti obe države;
  • Izrada studije izvodljivosti prekogranične šumske retenzije kao optimalne mere kroz izrađene studije upravljanja rizicima od poplava;
  • Koordinirano sprovođenje dva nacionalna postupka procene uticaja na životnu sredinu prekogranične šumske retenzije kao optimalne mere kroz izrađene studije upravljanja rizicima od poplava;
  • Izrada studije integrisanog upravljanja vodama i šumama prekograničnog šumskog retenzionog prostora Spačvansko-Morovičkih šuma;
  • Aktivnosti jačanja kapaciteta nacionalnih institucija u sprovođenju rešenja.

Kroz sprovođenje planiranih aktivnosti zajedničkog monitoringa i izradu studije rizika od poplava sa identifikacijom optimalnih mera za smanjenje rizika od poplava na prekograničnom slivu Save, prvenstveno mera „zelene infrastrukture“, zatim izradom studije izvodljivosti za odabrane optimalne mere i koordiniranim sprovođenjem postupaka procene uticaja na životnu sredinu pojedinačno u svakoj državi u skladu sa nacionalnim zakonodavstvima, ostvariće se preduslovi za realizaciju prekogranične šumske retenzije kroz neki budući projekat koji bi bio finansiran iz nekih drugih izvora, a kojim bi se smanjili rizici od poplava uz uspostavljanje kvalitetnijeg gazdovanja šumama i upravljanja zaštitom prirode, odnosno uz očuvanje prirodnih vrednosti i biodiverziteta koji su temeljne vrednosti ovog prekograničnog područja.

Predmetni ciljevi mogu biti ostvareni samo prekograničnom saradnjom uz međusektorski i multidisciplinarni pristup uključenjem svih relevantnih institucija, zainteresovanih strana i ciljnih grupa, jer zajednički monitoring i mere upravljanja rizicima od poplava na međunarodnom slivu poput dela Save iz delokruga projekta, moraju se sprovoditi koordinirano u obe zemlje zajedničkom prekograničnom saradnjom uz uključenje šire javnosti, što je jedan od ključnih izazova sprovođenja projekta.

Vrednost projekta je 1.626.842,24 Eura, od čega će se 85% finansirati iz Programa prekogranične saradnje IPA Hrvatska – Srbija 2014-2020. godine, a preostalih 15% će finansirati projektni partneri. Početak projekta je 01. 09. 2017. godine, a trajanje projekta je 30 meseci, odnosno završetak i zatvaranje projektnih aktivnosti je planirano za 29. 02. 2020. godine.

Glavni izazov partnerstva je sprovođenje projekta na prekograničnom nivou sa ciljem unapređenja saradnje uz uključivanje brojnih lokalnih, nacionalnih i međunarodnih zainteresovanih strana i ciljnih grupa identifikovanih izrađenom projektnom dokumentacijom u toku sprovođenja projektnih aktivnosti.