Lovstvo, turizam, ugostiteljstvo, ribarstvo

Lovstvo
lovišta, cenovnici >>

Lovišta u okviru JP “Vojvodinašume” ustanovljena su i formirana na površini od 109.824,34 ha, što iznosi 5,10% od ukupno formiranih lovišta u Vojvodini (2.152.635 ha). Na ovoj površini formirano je 17 lovišta u okviru kojih se nalazi devet ograđenih uzgajališta krupne divljači, sa ukupnom površinom od 27.462,33 ha ili 25,01% ukupne površine svih formiranih lovišta u sistemu JP “Vojvodinašume”.

Među najpoznatija ograđena lovišta u sistemu JP “Vojvodinašume” Petrovaradin, svakako su: “Kozara” -Bački Monoštor,  sa 11.507,63 ha pod ogradom, u kome se trenutno uzgaja oko 1.300 grla jelenske divljači i oko 700 divljih svinja. Lovište “Apatinski rit” Apatin je pod ogradom u površini od 6.335,76 ha u kojem se uzgaja oko 400 grla jelenske divljači i oko 300 divljih svinja. „Posavsko lovište Karakuša“- Sremska Mitrovica, koje je pod odgradom u površini od 2.257 ha i u kome se uzgaja oko 200 grla jelenske divljači i oko 500 divljih svinja. Tu je i lovište “Deliblatska peščara” ukupne površine 31.036,55 ha i ograđenim delom od 2.410 ha, zatim „Podunavsko lovište “Plavna” – Bač itd.

Ograđena lovišta služe za intenzivan i savremen način gajenja dve autohtone vrste (jelen i divlja svinja) i dve alohtone uzgojne vrste (jelen lopatar i muflon) koje se uglavnom gaje zajedno u istom ograđenom prostoru. Kao prateća vrsta u otvorenim lovištima nalazi se srneća divljač.

Intenzivna proizvodnja i gajenje krupne divljači namenjena je kako za inostrane lovce turiste, tako i za domaće lovace turiste.

Većina lovišta imaju izgrađene savremene  lovačke kuće za smeštaj turista. Lovačke kuće su: “Karakuša”, “Vranjak”,“Kozara”, “Kamarište”, “Apatinski rit”, „Mesarske livade“,“Hrastovača”, “Plavna”, Omladinsko naselje “Čardak” i “Ristovača”.

Pored proizvodnje krupne divljači, JP “Vojvodinašume” se bavi i proizvodnjom fazana u fazanerijama:“Ristovača”, „Hrastovača“ i „Karakuša“

 

Ribarstvo

Zahvaljujući kvalitetnim programima koje su izradile JP “Vojvodinašume” nadležni Sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu dao je na gazdovanje za duži period deo sportsko-privredno ribolovne vode Dunava, Save, Tise, Bosuta i Studve. JP “Vojvodinašume” svake godine radi obogaćivanje ribolovnih područja, ipuštaju po nekoliko tona mlađi, imaju savremenu i dobro obučenu ribočuvarsku službu, vrhunske stručnjake, a sve sa ciljem da se sačuva postojeći fond riba, a u narednom periodi i poveća.

U sastavu ŠG Sremska Mitrovica postoji i veštački ribnjak “Slezen” u Moroviću u kome se proizvodi mlađ za sopstvene potrebe radi ispuštanja u dobijena ribolovna područja i dohranjivanja manjeg dela u ribnjaku.