Gajenje šuma

Gajenje šuma predstavlja jednu od osnovnih i najvažnijih delatnosti preduzeća kojom je obuhaćena obnova postojećih i podizanje novih šuma i šumskih kultura, nega i unapređivanje stanja šuma i šumskih kultura i koja je u neposrednoj vezi sa poslovima proizvodnje šumskog semena i sadnog materijala i zaštitom šuma.