Organizacija preduzeća

Javno preduzeće za gazdovanje šumama “Vojvodinašume” je organizovano u tri organizaciona nivoa:

1. Direkcija preduzeća

2. Ogranci preduzeća: Šumsko gazdinstvo ,,Sremska Mitrovica,, Sremska Mitrovica, Šumsko gazidnistvo ,,Banat,, Pančevo, Šumsko gazdinstvo ,,Sombor,, Sombor, Šumsko gazdinstvo Novi Sad,  “Vojvodinašume-Lovoturs”i  “Vojvodinašume-Turist” Petrovaradin

3. Organizacione jedinice.

Direkcija preduzeća ima razvojno, koordinaciono kontrolnu funkciju, bavi se strategijom, razvojem, koordinira rad i vrši nadzor ogranaka preduzeća. Organizacionu strukturu direkcije čine 6 sektora: za razvoj i informatiku, za šumarstvo, za lovstvo i ribarstvo, za korišćenje šuma, za finansije, komercijalne poslove i marketing i za opšte, pravne i kadrovske poslove.

Organi preduzeća su Direktor i Nadzorni odbor koje imenuje Vlada APV.

Šumska gazdinstva su formirana na nivou šumskih područja i predstavljaju profitne centre.

Ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme u JP “Vojvodinašume”, na dan 01.08.2016. godine je 1415.