Tela preduzeća

Tela preduzeća2018-07-26T12:52:44+00:00

Nadzorni odbor sastoji se od 3 člana koji se smenjuju na 4 godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja. Nadzorni odbor imenuje Vlada APV.

Nadzorni odbor vrši nadzor nad poslovanjem preduzeća, pregleda godišnji izveštaj, periodični obračun, godišnji obračun i predlog za raspodelu dobiti.

Direktor preduzeća se imenuje na 4 godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja. Direktora imenuje Vlada APV.
Direktor predstavlja i zastupa preduzeće, organizuje i rukovodi procesom rada, vodi poslovanje preduzeća i vrši druge poslove određene zakonom i statutom.

  • Biografija direktora JP “Vojvodinašume”

Izvršni odbor direktora je pomoćni i izvršni organ direktora preduzeća.
Odluku o postavljanju i razrešavanju članova Izvršnog odbora direktora donosi direktor preduzeća.
Članove Izvršnog odbora po pravilu čine pomoćnici direktora i direktori delova preduzeća.

  • Biografije pomoćnika direktora JP “Vojvodinašume”