Tehnički gasovi – boce za autogeno zavarivanje (acetilen, kiseonik, ugljen-dioksid), 2022. god., za ŠG Novi Sad

/Tehnički gasovi – boce za autogeno zavarivanje (acetilen, kiseonik, ugljen-dioksid), 2022. god., za ŠG Novi Sad