ROLAND KOKAI, master ekonomije

Direktor JP „Vojvodinašume“ 

Roland Kokai, rođen je 1977. godine.
Nakon zvanja pravnika sa višom stručnom spremom stečenog 2003. godine, zvanje diplomirani pravnik
stiče na Univerzitetu privredna akademija –Pravni fakultet u Novom Sadu 2006. godine. Svoje formalno
obrazovanje nastavlja 2014.-2015. godine na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment, gde se
edukuje u oblasti finansijskog upravljanja, međunarodnog poslovanja, poslovne logistike i upravljanja
finansijskim rizicima i po završetku studija stiče zvanje master ekonomije.
Profesionalnu karijeru započinje 2005. godine, kao državni službenik u Vladi Autonomne pokrajine
Vojvodine u Sekretarijatu za regionalni razvoj, međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu na
poslovima koordinacija regionalne saradnje, sa akcentom na konkurisanje i implemenatciju
prekograničnih razvojnih projekata s različitim regijama susednih zemalja (Hrvatska, Rumunija,
Mađarska, Bosna i Hercegovina itd.),
Iskustvo, usavršavanje, lične karakteristike i ambicije, doprinele su konstantnom razvoju profesionalne
karijere u oblasti upravljanja i sprovođenja prekograničnih razvojnih projekata, odnosno projektmenadžmenta.
Dobre komunikacijske veštine kao menadžer projekata, svakodnevna poslovna korespodencija sa
različitim nivoima i organima državne administracije, sa prekograničnim partnerima i izvođačima,
rezultirale su učestvovanjem i u ostalim poslovima koji se tiču delatnosti državnih organa.
Ispred pokrajinske Vlade AP Vojvodine učestvovao u radu pregovaračke grupe Republike Srbije u
procesima evropskih integracija, u poglavlju 22 – regionalna politika i koordinacija strukturnih
instrumenata, kao i učešćem u izradi Akcionog plana iz Programa razvoja AP Vojvodine za period
2014.-2017. i 2018.-2020.
Direktor JP „Vojvodinašume“ je od 29. jula 2019. godine.

Izvršni direktori JP „Vojvodinašume“

Dr MARKO MARINKOVIĆ, dipl.inž.šumarstva

Izvršni direktor za šumarstvo, ekologiju i razvoj

Marko Marinković je rođen 1985. godine u Kraljevu, gde je završio osnovnu i srednju školu.
Nakon završene srednje Šumarske škole u Kraljevu, diplomirao je na Šumarskom fakultetu u Beogradu,
Odsek šumarstvo (2009. godine). Na istoimenom fakultetu je doktorirao 2018. godine (tema doktorske
disertacije: „Proizvodni potencijal drvne biomase i uticaj na ciljeve gazdovanja šumama“).
Za vreme studija je učestvovao u nastavi kao demonstrator, a školske 2009/10 godine je radio kao
stručni saradnik na katedri Ekonomike i organizacije šumarstva na predmetu Organizacija i poslovanje
u šumarstvu.
U toku 2010. godine, kao jedan od najboljih studenta svoje generacije dobija nagradu na proslavi 90
godina Šumarskog fakulteta, prilikom čega mu se svečano uručuje ugovor o zasnivanju radnog odnosa
u JP „Vojvodinašume“ iz Petrovaradina.
U istoimenom javnom preduzeću radi od 2010. godine do danas.
U periodu od 2010. godine do 2016. godine radio je u ŠG „Novi Sad“ iz Novog Sada, na poslovima
planiranja gazdovanja šumama, kao Samostalni referent za izradu osnova i planova gazdovanja
šumama.
Od 2016. do 2019. godine, u istoimenom gazdinstvu, radio je kao Rukovodilac službe za planiranje
gazdovanja šumama.
Od 2019. godine do danas, radi u Direkciji JP „Vojvodinašume“, na mestu Izvršni direktor za
šumarstvo, ekologiju i razvoj.
Do sada je autor i koautor na više naučnih i stručnih radova, koautor na jednoj monografiji i aktivno je
učestvovao na više stručnih i naučnih domaćih i međunarodnih konferencija.
Radio je na više međunarodnih i nacionalnih projekata iz oblasti šumarstva.
Član je Komore inženjera šumarstva Srbije, gde je pored redovnog članstva i Delegat Skupštine komore, kao i član Stručnog odbora
istoimene komore. Član je Udruženja šumarskih inženjera i tehničara Srbije, gde je pored redovnog
članstva i član Upravnog odbora pomenutog udruženja.
Poseduje licencu za obavljanje stručnih poslova u gazdovanju šumama.
Govori engleski jezik. Oženjen, otac troje dece.

MILAN SUČEVIĆ, master.inž.šumarstva

Izvršni direktor za korišćenje šuma mehanizaciju, bezbednost i zdravlje na radu

Milan Sučević rođen je 21.04.1978. godine u Karlovcu, Republika Hrvatska. Trenutno živi u Beogradu.
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu završio 2002. godine na odseku Šumarstvo, te stekao zvanje
diplomirani inženjer šumarstva.
Master studije na Šumarskom fakultetu u Beogradu (katedra Iskorišćavanje šuma) završio 2014. godine sa
prosečnom ocenom 10 (deset), sa završnim radom na temu “Efikasnost primene zglobne ekipaže „John
deere 1210E“ pri transportu tehničkog oblog drveta mekih lišćara“.
Radni odnos započeo 2004. godine u JP “Vojvodinašume“, ŠG „Banat“ Pančevo.
Od 2004. godine do 2006. godine radio na radnom mestu referent za uređivanje šuma i taksaciju.
Od 2006. godine do 2009. godine radio na radnom mestu referent gajenja i zaštite šuma u ŠU Opovo.
Od 2009. godine do 2019 godine radio je na radnom mestu Rukovodilac službe korišćenja šuma ŠG
„Banat“ Pančevo.
Kao rukovodilac službe korišćenja šuma dva puta je izabran u kategoriji „najbolji rukovodilac službe“ –
prvi put na nivou ŠG „Banat“ Pančevo, a drugi put na nivou celog JP „Vojvodinašume“.
Od avgusta 2019 godine do danas radi na radnom mestu Izvršni direktor za korišćenje šuma,
mehanizaciju, bezbednost i zdravlje na radu.
Aktivni je učesnik brojnih projekata, seminara i konferencija iz oblasti Korišćenja šuma.
2013. godine angažovan kao stručni konsultant na projektu „Podrška razvoju planiranja i izgradnje
šumske infrastrukture u Srbiji“.
Poseduje licencu za obavljanje stručnih poslova u gazdovanju šumama.
Govori engleski jezik.
Odslužio je vojni rok i otac je troje dece.

BRANISLAV STANKOV, master inž.šumarstva

Izvršni direktor za lovstvo, ribarstvo i ugostiteljstvo

Rođen 16. marta 1969.godine u Subotici.
Diplomirao na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1994.godine, a zvanje
master inženjer šumarstva stekao na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2015. godine.
Radno iskustvo započeo da stiče počev od 1995.godine radeći u u svojstvu pripravika na poslovima lovnog
turizma, zatim kao stručni saradnik lovnog turizma.Od 1997.godine zaposlen na poslovima šefa Agencije
za lovni turizam“Quattro Cervi“, da bi od 1998.godine bio raspoređen na poslovima – Direktor sektora za
turizam i ugostiteljstvo.
Počev od 08.10.1999.godine raspoređen na poslovima rukovodioca poslovne jedinice lovni i ribolovni
turizam, u JP „Srbijašume“, a 2001.godine postaje zamenik direktora dela preduzeća „Srbijašume –
Lovoturs“.
Nakon osnivanja JP „Vojvodinašume“ 2002.god, prelazi na poslove zamenik direktora dela preduzeća
„Vojvodinašume-Lovoturs“.
Član prvog saziva Upravnog odbora JP “Vojvodinašume“ od 2002-2006.god i trećeg saziva 2009-
2014.god.
Počev od 01.02.2003.godine imenovan za Direktora dela Preduzeća „Vojvodinašume-Lovoturs“.
Od 2014.godine raspoređen na poslove pomoćnika direktora za lovstvo i ribarstvo, a od 2018. god obavlja
poslove Izvršnog direktora za lovstvo, ribarstvo i ugostiteljstvo.
Tokom svoje poslovne karijere obavljao je poslove iz oblasti lovstva, lovnog gazdovanja, uzgoja divljači i
lovnog turizma.
Govori više stranih jezika. Oženjen, otac dvoje dece.

SILVANA TODOROVIĆ, dipl. pravnik

Izvršni direktor za pravne poslove

Živi u Novom Sadu gde je završila Osnovnu školu i Gimnaziju “Jovan Jovanovic Zmaj”. Diplomirala  na  Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1983.godine.
Pripravnicki staž odradila u Opštinskom sudu u Novom Sadu i položila Pravosudni ispit pred Komisijom za polaganje Pravosudnog ispita istog suda u Novom sudu, 1985.godine.
Radno iskustvo  sticala radeći prvo u pravosuđu, u Opštinskum sudu kao sudija u parnici, lokalnim organima uprave, kao i u Pokrajinskom sekretarijatu za finansije i to na poziciji savetnika sve do 1994.godine.
Advokat u Novom Sadu  bila u periodu od 1994. do 1998. godine.
Posle toga obavljala poslove savetnika  u RUJP do kraja 2000. godine.
Od 2000. godine, pa sve do sredine 2012.godine bila  na  funkcijama Pomoćnika pokrajinskog sekretara za privatizaciju, preduzetništvo msp, kao i Pomoćnika pokrajinskog sekretara za privredu.
U periodu od oktobra 2014. pa do novembra 2016. obavljala  funkciju direktora u Poreskoj upravi, Filijala Novi Sad I.
Poseduje i radno iskustvu u Javnim preduzećima u periodu 2012.- 2014. i 2016.- 2019.  i to u JP “Srbijagas” kao koordinator za pravne i kadrovske poslove, a zatim u JP “Vojvodinašume” na poziciji Izvršnog direktora za pravne poslove.

BORIS BARJAKTAROVIĆ, dipl.inž.mašinstva

Izvršni direktor za komercijalne poslove i marketing

 

Boris Barjaktarović, rođen je 1971. godine. Po zanimanju je diplomirani mašinski inženjer.
U svojoj dugoj i bogatoj profesionalnoj karijeri radio je u brojnim institucijama i organizacijama i to
na sledećim sledećim pozicijama u okviru nadležnih institucija:
– Savetnik direktora – JP SPC Vojvodina
– Samostalni stručni saradnik za tehniku i investicije – JP SPC Vojvodina
– Direktor – JP SPC Vojvodina
– Potpredsednik Vlade i pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju – Vlada AP
Vojvodine
– Državni sekretar – Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo
– Član gradskog veća zadužen za privredu – Gradsko veće Grada Novog Sada
– Šef službe za imovinu i osiguranje – JP „Elektromreža Srbije“
– Šef kabineta generalnog direktora – JP „Srbijagas“
– Direktor i suvlasnik preduzeća – Meding d.o.o. –
– Organizator komercijalno-tehničkih poslova – Inel d.o.o.
Takođe, Boris Barjaktarović je ranije učestvovao u radu upravljačkih organa preduzeća i organizacija:
– Član Upravnog odbora JP „Srbijagas“
– Član Upravnog odbora „Naftna industrija Srbije“ a.d.
– Član upravnog odbora „Metanolsko-sirćetni kompleks“ Kikinda
– Član Upravnog odbora „Panonske termoelektrane-toplane“ d.o.o
– Zamenik predsednika Upravnog odbora Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine
Poseduje licencu energetskog menadžera izdatu od strane Ministarstva rudarstva i energetike.
Govori engleski jezik. Oženjen, živi u Novom Sadu, otac dvoje dece.

VESNA PLAVŠIĆ, dipl.ekonomista
Izvršni direktor za finansije

Rođena 07. juna 1962.godine u Sremskoj Mitrovici.
Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu, stekla zvanje
diplomirani ekonomista.
Radno iskustvo počela je da stiče u Društveno poljoprivrednom preduzeću „Boško Palkovljević-Pinki“ u
Sremskoj Mitrovici, počev od 26.07.1990.god do 28.02.1991.god.
U društvenom preduzeću za gazdovanje šumama ŠG „Sremska Mitrovica“ počinje sa radom od 01.03.1991
do 29.04.1992.god, kao pripravnik u službi za plan i analizu a potom u službi za finansije i
računovodstvene poslove kao glavni knjigovođa.
U JP „Srbijašume“, ŠG „Sremska Mitrovica“ zaposlena je počev od 30.04.1992.god, na radnom mestu
glavni knjigovođa do 15.11.2001.godine. Počev od 16.11.2001.god radi kao šef računovodstva u JP
„Srbijašume“, ŠG „Sremska Mitrovica“ a po osnivanju JP „Vojvodinašume“ nastavlja rad u JP
„Vojvodinašume“, ŠG „Sremska Mitrovica“ kao šef računovodstva do 03.07.2006.god.
U periodu od 04.07.2006-30.12.2007.god radi kao rukovodilac službe za finansijsko računovodstvene
poslove u JP „Vojvodinašume“, ŠG „Sremska Mitrovica“.
U periodu od 31.12.2007-14.10.2010.god radi kao šef računovodstva u Direkciji JP „Vojvodinašume“.
Na poslovima pomoćnik direktora za finansije u JP „Vojvodinašume“ radi počev od 15.10.2010.god, a od
15.03.2013.god kao pomoćnik direktora za finansije, komercijalne poslove i marketing u JP
„Vojvodinašume“.
Od 01.08.2018.god radi na radnom mestu Izvršni direktor za finansije, komercijalne poslove i marketing.
Od 01.01.2020.god zaposlena je na radnom mestu Izvršni direktor za finansije.
Živi u Novom Sadu, udata, majka jednog deteta.