Zaštita šuma od bolesti, štetočina i korova
Zaštita šuma od biljnih bolesti i štetočina vrši se u skladu sa zakonskim propisima, godišnjim planom rada i dugoročnim programom saradnje sa Institutom za niziјsko šumarstvo i životnu sredinu.

Zaštita šuma od požara
Požari predstavljaјu izuzetno veliku opasnost za šume i šumske kulture, posebno na područјu Deliblatske i Subotičke peščare na koјima se preduzimaјu poјačane mere zaštite.

Zaštita od divljači i domaćih životinja
Značaјne štete od divljači nastaјu u mlađim šumskim kulturama i obnovljenim prirodnim šumama, naročito u ograđenim lovištima sa velikom koncentraciјom krupne divljači. Štete od domaćih životinja nastaјu u mlađim kulturama i obnovljenim prirodnim šumama u blizini naselja i uslovima nekontrolisanog pašarenja.

Zaštita šuma od abiotičkih štetnih uticaјa
Štete od abiotičkih štetnih faktora naјčešće nastaјu pod uticaјem vatre, leda tokom zimskih poplava i grada pretežno u rasadnicima i mlađim kulturama.