Aktivnosti Preduzeća:

 • Obnavljanje i nega prirodnih šuma.
 • Podizanje, veštačka obnova i nega šumskih kultura i plantaža.
 • Sprovođenje mera zaštite šuma, rasadnika i semenskih objekata od bolesti, štetočina i korova.
 • Zaštita šuma od požara.
 • Zaštita šuma od protivpravnog korišćenja.
 • Proizvodnja šumskog semena i sadnog materijala.
 • Proizvodnja sadnog materijala ukrasnog bilja.
 • Zaštita i unapređivanje stanja genofonda vrsta šumskog drveća.
 • Identifikacija staništa i izbor vrsta drveća i tehnologija pošumljavanja i prirodne obnove šuma.
 • Praćenje stanja i dinamike promena nivoa podzemnih voda na području šumskih ekosistema.
 • Projektovanje i izgradnja šumskih saobraćajnica.
 • Seča, transport i prodaja šumskih sortimenata.
 • Uzgoj divljači, lov i lovni turizam.
 • Intenzivni veštački uzgoj fazana i poljskih jarebica u fazanerijama i jarebičarnicima.
 • Zaštita genofonda i oplemenjivanje divljači.
 • Inventarizacija šuma i planiranje gazdovanja.
 • Stručni poslovi u šumama privatnih vlasnika.
 • Upravljanje ribolovnim vodama, uzgoj ribe i riblje mlađi.
 • Upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima.
 • Očuvanje biološke raznovrsnosti šumskih, vodenih i livadskih ekosistema.
 • Razvoj Preduzeća i razvoj šumarstva.
 • Uspostavljanje i razvoj informacionog sistema.
 • Marketing šumskih proizvoda, ostalih proizvoda šuma, lovstva i lovnog turizma.
 • Usavršavanje stručnjaka.
 • Organizovanje naučnih i stručnih skupova.
 • Izdavanje stručnih publikacija.
 • Saradnja sa naučnim i obrazovnim institucijama.
 • Ostale aktivnosti od značaja za preduzeće.