Privatne šume u šumskom fondu na području Vojvodine u čestvuju sa svega 5% u ukupnoj površini šuma. Preduzeće obavlja stručno-tehničke poslove, uključujući planiranje gazdovanja, doznaku stabala za seču, žigosanje posečenog drveta, izdavanje prpopratnica, evidenciju izvršenih radova i savetodavne aktivnosti u šuma privatnih vlasnika.