1. Osnovni podaci
* Javno preduzeće „Vojvodinašume“ Petrovaradin, ul.Preradovićeva br. 2 (u daljem
tekstu: Javno preduzeće ,,Vojvodinašume“)
* Agencije za privredne registre Beograd,
Rešenje BD 14059/2005 OD 04.05.2005. godine.
* Podaci o prethodnoj registraciji
Broj registarskog uloška: 1-23478
Trgovinski sud: Trgovinski sud u Novom Sadu
PIB: 101636567
Broj tekućeg računa: 205-601-31 Komercijalna banka
Matični broj: 08762198
Pretežna delatnost: 0210 – Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti
* Podaci o osnivaču:
Osnivač: Autonomna pokrajina Vojvodina, od 08.05.2002. godine (Odluka o osnivanju
Javnog preduzeća „Vojvodinašume”„Sl.list APV”, broj 7/2002),
Pokrajinska skupštinska odluka o Javnom preduzeću „Vojvodinašume” („Sl. list AP
Vojvodine“, br. 53/2016)
JP „Vojvodinašume“ osnovano je za gazdovanje šumama i šumskim zemljištem u državnoj
svojini, kao dobrom od opšteg interesa, na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.
▪ Sredstva javnog preduzeća
JP „Vojvodinašume”, u obavljanju svojih delatnosti, stiče i pribavlja sredstva iz sledećih
izvora:
-prodajom proizvoda i usluga
-budžeta autonomne pokrajine
-iz donacija i poklona
-zaduženjem
-iz ostalih izvora, u skladu sa zakonom.
▪ Upravljanje u JP „Vojvodinašume” je organizovano kao jednodomno.
Organi preduzeća su:
1) Nadzorni odbor
2) Direktor
Nadzorni odbor ima predsednika i dva člana koje imeneuje Pokrajinska vlada, na period od
četiri godine, pod uslovom, na način i po postupku utvrđenim zakonom.
Jedan član Nadzornog odbora imenuje se iz reda zaposlenih, na način i po postupku koji je
utvrđen Statutom JP „Vojvodinašume”.
▪ Rad JP „Vojvodinašume” je javan, a ostvaruje se na način propisan zakonom.
▪ Za javnost rada JP „Vojvodinašume” odgovoran je direktor.
Datum ažuriranja: 22.08.2019. godine
Podaci o dostupnosti informatora: www.vojvodinasume.rs