LIFE projekat Wildislands

Naziv projekta: WILDisland – The Danube Wild Island Habitat Corridor
Broj projekta: Grant Agreement LIFE20 NAT/AT/000063
Skraćeni naziv projekta: LIFE WILDisland
Trajanje projekta: 01/09/2021 – 31/08/2027
Budžet projekta: 14.1 miliona € (oko 9 miliona € je sufinansiranje iz EU LIFE programa za prirodu i biodiverzitet)
Projektni partneri: 15 projektnih partnera iz država Dunavskog regiona (Nemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Bugarska, Rumunija).

Projekat „WILDisland“ koji se finansira u okviru LIFE programa, fokus stavlja na „divlja ostrva“ na Dunavu. Potrebno je očuvati ekološki posebno visokokvalitetne ostrvske strukture koje se nalaze duž Dunava, kako bi mogle da ispune svoju važnu funkciju kao ekološke celine u dunavskom koridoru. LIFE WILDislands projekat praktično doprinosi ispunjavanju cilja 2 EU Startegije o biodiverzitetu 2020 (to conserve and restore ecosystems and ecosystem services and their improvement through green infrastructure and restore at least 15% of degraded ecosystems). Glavni cilj projekta je kreiranje zelenog koridora ostrva na Dunavu na njegovom celom toku na kojima neće biti ljudskih intervencija. Radovima oko/na ostrvima će se revitalizovati nekadašnji dunavci kao i hidrološki režim, obezbediti uslovi za prioritetno stanište Natura 2000, 91E0*. JP Vojvodinašume u projekat ulazi sa namerom da u SRP „Gornje Podunavlje“ (apatinski deo rita), izvrši konveriju plantaža u prirodne šume kao i da revitalizuje dva nekadanja ostrva uz osposobljavanje dva nekadašnja prirodna dunavca koji se nalanjaju na Mišvaldski dunavac čime bi se ponovo “povratila” dva nekadašnja ostrva koja bi bila izuzeta iz gazdovanja i bez ikakvih čovekovih aktivnosti (ili minimalnih ako to zaista bude potrebno). Takođe, projektno je predviđeno izmuljivanje dela Mišvaldskog dunavca na osnovu projektne dokumentacije koja će se izraditi za ove potrebe. U okviru projekta uraditi i merenje uticaja predloženih aktivnosti na okolne šume i šumsko zemljište kao i mapiranje 91E0* tipa staništa duž celog toka Dunava kroz Srbiju.

Projekat “Restoring the Amazon of Europe: Reconnecting Riverine Habitats in the First five-country UNESCO Biosphere Reserve“

(Endangered Landscapes & Seascapes Programme.)

UNESCO rezervat prirode Mura-Drava-Dunav MDD („Evropski Amazon“), prvi je zaštićeni petodržavni rezervat ovog tipa na svetu. Ovaj projekat, koji je finansiran od strane Endangered Landscapes & Seascapes Programme. , prati ciljeve upravljanja nedavno proglašenog rezervata UNESCO-a i nastoji da kroz rad sa lokalnim zajednicama i uspostavljanje Radne grupe za obnovu (RTF), obezbedi dodatne površine za revitalizaciju i olakša prelazak na ekonomiju zasnovanu na prirodi (Nature based Solutions). Projekat će pokrenuti interdisciplinarni dijalog, izgraditi kapacitete i zalagati se za replikaciju i povećanje površina pod obnovom I restauracijom u sličnim regionima uz promociju rezervata kao modela rešenja zasnovanog na prirodi (NbS). RTF će podržati Upravni odbor Uneskovog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (TBR MDD) u cilju postizanja održivog upravljanja predelom uz fokus na revitalizaciju i NbS.

Jedna od lokacija na kojima će se raditi u okviru projekta nalazi se u Apatinu, u Specijalnom rezervatu prirode “Gornje Podunavlje”. Prema planu projekta na ovoj lokaciji planira se revitalizacija dela šume kojom gazduje JP “Vojvodinašume”. Dve parcele na kojima se planira revitalizacija, ukupne površine 36ha, nalaze se u različitim delovima rezervata. Nakon seče hibridne topole na ovim lokacijama planira se sadnja šume autohtonim vrstama drveća. Na svakoj od parcela planira se uspostavljanje takozvanog oglednog polja (restoration trial) površine 25ari na kojima se sadnja neće obaviti već će se proces obnove dešavati spontano, bez uticaja čoveka. Jedna od oglednih parcela biće ograđena a druga će biti uspostavljena bez ograde, sve u cilju dobijanja uporednih podataka o načinu obnove tih delova šume, rastu bijnih vrsta koje će se same pojaviti, pojavi invazivnih vrsta, bolesti, uticaju životinja i slično.

Ovaj projekat je podržan od strane Endangered Landscapes & Seascapes Programme , kojim upravlja Cambridge Conservation Initiative u partnerstvu sa Arcadia. Više informacija o The Endangered Landscapes & Seascapes Programme  može se naći na www.endangeredlandscapes.org 

InoSens doo Novi Sad i JP “Vojvodinašume” partneri na CiROCCO Horizon Europe projektu

CiROCCO projekat (pun naziv: Poboljšan in-situ monitoring životne sredine u nedovoljno uzorkovanim pustinjama) koordinira Institut za komunikacije i računarske sisteme (ICCS) u Grčkoj i uključuje 12 organizacija iz 4 članice EU (Grčka, Kipar, Španija i Luksemburg) i 3 zemlje koje nisu članice EU (Švajcarska, Egipat i Srbija). Konzorcijum, koji je okupljen u Atini na Inicijalnom sastanku između 20. i 21. marta, sastoji se od 3 akademske i istraživačke tehnološke organizacije, 4 kompanije i 5 nacionalnih, regionalnih i lokalnih organa vlasti. Projekat će trajati od 1. marta 2023. do 28. februara 2026. i ima budžet od 3,5 miliona evra.

CiROCCO je ambiciozan projekat sa jasnom vizijom i ciljevima. Međunarodni konzorcijum pod snažnim vođstvom čini da je projekat u dobroj poziciji da značajno doprinese poboljšanju monitoring zemljišta u pustinjskim oblastima i poboljšanju modela klimatskih promena.

Vizija CiROCCO projekta je uspostavljanje kompletnog sistema za monitoring koji se sastoji od distribuirane mreže senzora niskog cenovnog ranga povezanih najsavremenijim tehnikama fuzije podataka iz satelitskog osmatranja i asimilacionih modela. Mreža senzora će poboljšati trenutni nedostatak podataka iz monitoringa zemljišta u pustinjskim oblastima, nudeći operativno rešenje koje se lako održava i širi. Održivost instalacije će biti osigurana uslugama komercijalizacije, a upravljanje podacima sa mogućnošću pronalaženja, pristupačnosti, interoperabilnosti i ponovne upotrebe (FAIR) će podržati integraciju u ekosistem Cross-COPERNICUS-a i usluge asimilacije.

Projekat ima nekoliko ciljeva, uključujući instalaciju i rad in-situ, niskocenovnih, samostalnih, digitalnih stanica za monitoring u saradnji sa nadležnim organizacijama, operativnim i nakon projekta, te uspostavljanje isplative i održive mreže digitalnih stanica za monitoring u nedovoljno uzorkovanim pustinjskim područjima i ekosistemima u Egiptu, Srbiji i Španiji, kao i razvoj usluga za obradu podataka zasnovanih na ICT infrastrukturi i pružanje podataka istraživačkoj zajednici kako bi se poboljšali modeli klimatskih promena. CiROCCO takođe ima za cilj da ubrza usvajanje alata i usluga koje nudi od strane šire zajednice kako bi se obezbedio maksimalan dugoročni uticaj.

Partneri na projektu koji dolaze iz Srbije su JP Vojvodinašume i InoSens doo. Novi Sad.

JP Vojvodinašume, kao upravljač više zaštićenih područja u Vojvodini, nadgledaće pilot aktivnosti uz specifikaciju, obezbeđenje, instalaciju i praćenje CiROCCO mreže senzorskih stanica na lokacijama u SRP ,,Deliblatska peščara“.

U CiROCCO-u su povezani lokalni interes u zaštiti životne sredine za dobrobit naših građana i napredovanju na tržištu projektnih tehničkih rešenja sa fokusom na pre-komercijalnu evaluaciju i validaciju rešenja, širenje ekosistema, širenje izvrsnosti i ulazak CiROCCO sistema na tržište.

InoSens je najuspešnije MSP u Srbiji po broju Horizon projekata. InoSens će koordinirati prikupljanje, obradu i analizu podataka iz mreže meteoroloških senzora i senzora kvaliteta vazduha. Podaci će se koristiti za kratkoročnu (24-časovnu) procenu stanja suše i šumskih požara i za sistem upozorenja na rizik po javno zdravlje. Paralelno, InoSens će sprovoditi ekološko modeliranje zasnovano na EO proizvodima, terenska istraživanja promena u degradaciji zemljišta i procenu različitih faktora rizika. InoSens će takođe pripremiti studije o dugoročnom ekološkom menadžmentu, izbegavanju rizika i planiranju mera ublažavanja.

CiROCCO partneri na projektu

Institute of Communication and Computer Systems (ICCS), National Observatory of Athens (NOA), EBOS Technologies Limited (EBOS), NETCOMPANY-INTRASOFT SA (INTRA), INOSENS Doo Novi Sad (INO), Centre For Environment and Development for the Arab Region and Europe (CEDARE), University of Cyprus (UCY), Idalion Municipality (DIMOS), Ministry of Labour and Social Insurance (MOL), JAVNO Preduzeće Vojvodinašume, Pretrovaradin (VSUME), Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), Astrocast SA (ASTRO).

Projekat LIFE Restore for MDD

Project: 101113557 — LIFE22-NAT-AT-LIFE RESTORE for MDD — LIFE-2022-SAP-NAT

Od 01.10.2023. god sa realizacijom je počeo projekat „LIFE RESTORE for MDD“ koji sufinansira EU. Radi se o međunarodnom projektu za obnovu UNESCO-ovog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Novi projekat „LIFE RESTORE for MDD“ zvanično je pokrenuo napore na obnovi duž reka Mure, Drave i Dunava – područja koje se nalaze u okviru rezervata biosphere i štite u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Mađarskoj i Srbiji, prvom rezervatu biosfere biosfere u pet zemalja na svetu.

Po prvi put, 17 institucija iz pet država, uključujući institucije I organizacije iz oblasti zaštite prirode, voda, šuma i regionalnog razvoja, kao i univerzitete i nevladine organizacije koje predvodi WWF Austrija, radiće zajedno na obnavljanju rečnog ekosistema i njegovih jedinstvenih poplavnih šuma duž tri reke, koje se često nazivaju „Evropskim Amazonom“. U narednih pet godina, sa 20 miliona evra, projekat planira obnovu 29 lokacija duž reka, sa ciljem uspostavljanja 2.472 hektara šuma u ​​poplavnoj ravnici, kao i ponovnog povezivanja 54.230 metara rukavaca reka i prenosa 966.000 m³ sedimenata čime će se stvoriti novi šljunak i peščani sprudovi. Ove aktivnosti, ne samo da će obezbediti vredna staništa za retke vrste riba i ptica, već će i ponovo uspostaviti zdravije poplavne šume i poboljšati njihovu otpornost na sušu.

Ovaj inovativni LIFE projekat služi kao primer međunarodne saradnje i zajedničkih napora na restauraciji, kako bi se oživeo UNESCO-ov rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav u pet zemalja, To je najveći projekat restauracije ikada sproveden u regionu i samim tim značajan korak ka zaštiti naše životne sredine. Projekat “LIFE RESTORE for MDD” predstavlja važan doprinos Evropskom zelenom dogovoru (European Green Deal), kao i doprinos implementaciji Strategije EU o biodiverzitetu 2030 i predloženog Zakona EU o obnovi prirode. To je takođe međunarodna demonstracija kako pet zemalja može da radi zajedno na obnavljanju ključnih ekosistema za dobrobit prirode i ljudi.

Projekat se u Srbiji sprovodi na teritoriji SRP “Gornje Podunavlje” čiji je upravljač JP “Vojvodinašume”. Područje Monoštorskog rita je, izgradnjom dunavskog nasipa i kanala Dunav-Tisa-Dunav (Prigrevica-Bezdan), od 1965. godine izvan uticaja plavljenja reke Dunav. U cilju poboljšanja stanja staništa ukazala se potreba za prilagođavanjem režima podzemnih i površinskih voda i vodno-vazdušnog režima zemljišta potrebama biljnog i životinjskog sveta karakterističnog za ritove. U tu svrhu je pre dvadesetak godina izrađena tehnička dokumentacija za aktivnosti revitalizacije područja Monoštorskog rita, pri čemu je ceo prostor podeljen na dve prostorne celine: „Šmaguc-Kalandoš“ (severni deo Monoštorskog rita) i „Siga –Kazuk“ (južni deo Monoštorskog rita). U sadašnjim uslovima, upuštanje vode u Monoštorski rit obezbeđeno je preko upusno-ispusne ustave „Staro selo“ koja se nalazi na dunavskom nasipu prve odbrambene linije (km 41+855). Pri odgovarajućem vodostaju Dunava (220 cm na hidrološkoj stanici Bezdan) preko navedene ustave vrši se upuštanje vode u stari tok Dunava, tzv. Stari Dunavac. Sistem dopremanja vode je sledeći: voda se Starim Dunavcem dalje transportuje do kanala „Sever“ za snabdevanje vodom severnog dela rita i kanala „Jug“ za snabdevanje vodom južnog dela rita. Kanal „Sever“ je samo delimično izgrađen, dok je kanal „Jug“ u potpunosti izgrađen, zajedno sa razdelno/separacionom ustavom „Jug“ na početku kanala i dvonamenskim kanalima nižeg reda i pratećim objektima. Ideja je da kada se izvrši „punjenje“ južnog dela Monoštorskog rita, separaciona ustava se zatvara, i voda se usmerava u severni deo. Nepostojanje severnog dela sistema, kao i nefunkcionalnost postojeće razdelne/separacione ustave razlozi su što se punjenje Monoštorskog rita u praksi nikada nije desilo i upravo se kroz ovaj projekat želi napraviti ono što nije dovršeno pre više od 30 godina. Pored obnove vodnog režima, na projektu će se uraditi i konverzija plantažnih zasada u autohtone šume.

Projektni partneri:

WWF Austria (vodeći partner), Zavod za zaštitu prirode Republike Slovenije, Nacionalni park Dunav-Drava, WWF Mađarska, Zavod za vode Slovenije, Nevladina organizacija za zaštitu prirode i životnu sredinu Zeleni Osijek, Hrvatske Vode, Fakultet agrotehničkih nauka Osijek, Kancelarija Vlade Stirije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim delovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Javno preduzeće “Vojvodinašume” Petrovaradin, Slovenačke državne šume, d.o.o., Regionalni menadžment Štajerske Jugoistočna Štajerska, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-Križevačke županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Nacionalni park Balaton-felvidéki.

Trenutne aktivnosti na projektu:

Ovde možete pogledati aktuelne nabavke na projektu:

Market research for upcoming public procurement procedures for LIFE RESTORE for MDD project:

  1. Technical assistance – procurement and reporting services for project: LIFE RESTORE for MDD 

Deadline for sending confirmation of interest: 16.10.2023

Award decision:01.12.2023

  1. Services of organization of kick-off event for project: LIFE RESTORE for MDD 

Deadline for sending confirmation of interest: 15.00h, 13.10.2023

Projekat je sufinansiran od strane Evropske unije. Izneti stavovi i mišljenja su autorova i ne odražavaju nužno stavove Evropske unije ili CINEA-e. Za njih se ne može smatrati odgovornim ni Evropska unija ni organ koji dodeljuje sredstva.

Market research for upcoming public procurement procedures for LIFE RESTORE for MDD project:

Expert services for Study of hydrotechnical arrangement of Monoštorski rit with hydrologic-hydraulic study and research for project: LIFE RESTORE for MDD 

Deadline for sending confirmation of interest: 12.02.2024.

Public procurement procedure for LIFE RESTORE for MDD project:

Expert services for Study of hydrotechnical arrangement of Monoštorski rit with hydrologic-hydraulic study and research for project: LIFE RESTORE for MDD 

Deadline for tender submission:  15.00h, 18.03.2024.

Award decision

Market research for upcoming public procurement procedures for LIFE RESTORE for MDD project:

Procurement of IT equipment for project:   LIFE RESTORE for MDD 

Deadline for Confirmation of Interest: 27/02/2024.

Market research for upcoming public procurement procedures for LIFE RESTORE for MDD project:

Procurement of field equipment for project: LIFE RESTORE for MDD

Deadline for sending confirmation of interest: 11.03.2024.

Public procurement procedure for LIFE RESTORE for MDD project:

Procurement of field equipment for projectLIFE RESTORE for MDD 

Deadline for tender submission:  13.00h, 24.04.2024.