Nadzorni odbor sastoji se od 3 člana koji se smenjuju na 4 godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja. Nadzorni odbor imenuje Vlada APV.

Nadzorni odbor vrši nadzor nad poslovanjem preduzeća, pregleda godišnji izveštaj, periodični obračun, godišnji obračun i predlog za raspodelu dobiti.

Direktor preduzeća se imenuje na 4 godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja. Direktora imenuje Vlada APV.
Direktor predstavlja i zastupa preduzeće, organizuje i rukovodi procesom rada, vodi poslovanje preduzeća i vrši druge poslove određene zakonom i statutom. Izvršne direktore bira direktor u skladu sa zakonom.