Šumsko gazdinstvo «Sremska Mitrovica» gazduje šumama na području Srema. Sedište ovog dela preduzeća se nalazi u Sremskoj Mitrovici.

ŠG “SREMSKA MITROVICA“

Sremska Mitrovica  22000 Sremska Mitrovica, Parobrodska 2

Tel. centrala: 022/622-111, 022 /600 500 Fax: 022/612-949

sgsm21@sgsmitrovica.rs

Šumsko gazdinstvo «Novi Sad» gazduje šumama na području južne Bačke. Sedište ovog dela preduzeća se nalazi u Novom Sadu.

ŠG “NOVI SAD“ Novi Sad

21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 127/XI

Tel. centrala: 021/557-412; 021/557-413; 021/557-406 Fax: 021/557-966

sgns@vojvodinasume.rs

Šumsko gazdinstvo «Sombor» gazduje šumama na području severne Bačke. Sedište ovog dela preduzeća je u Somboru.

ŠG “SOMBOR“ Sombor

25000 Sombor, Apatinski put 11

Tel. centrala: 025/463-114; 025/463-111 Fax: 025/463-115

office@sgsombor.co.rs

Šumsko gazdinstvo «Banat» gazduje šumama na području Banata. Sedište ovog dela preduzeća se nalazi u Pančevu.

ŠG “BANAT“ Pančevo

26000 Pančevo, Maksima Gorkog 24

Tel. centrala: 013/342-899, 013/345-065  Fax: 013/353-585

sgbanat@banatsume.rs

«Vojvodinašume-Lovoturs» je specijalizovani deo preduzeća za lov, lovni turizam i uzgoj fazanske divljači. Sedište ovog dela preduzeća se nalazi u Petrovaradinu.

„VOJVODINAŠUME-LOVOTURS“

Petrovaradin 21131 Petrovaradin, Preradovićeva 2

Tel. centrala: 021/432-221, Fax: 021/432-221

vlaovic.vesna@vojvodinasume.rs

Turistička agencija «Vojvodinašume-Turist» je specijalizovana agencija, organizator putovanja za specifične oblike turizma. Sedište ovog dela preduzeća se nalazi u Petrovaradinu.

Turistička agencija „VOJVODINAŠUME-TURIST“

Petrovaradin  21131 Petrovaradin, Preradovićeva 2

Tel. centrala: 021/6432-401, Fax: 021/6433-713

travel@vojvodinasume.rs

hunt@vojvodinasume.rs