O preduzeću

//O preduzeću
O preduzeću2018-07-26T12:51:02+00:00

OSNIVANJE PREDUZEĆA

Na osnovu člana 46. Zakona o utvrđivanju određenih nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine (,,Sl.glasnik RS,, br.6/02 od 07.02.2002.god.), Skupština APV na sednici održanoj 08.05.2002.godine donela je Odluku o osnivanju Javnoj preduzeća ,,Vojvodinašume,, (,,Sl.list APV br.7 od 20.05.2002.god.)

Na osnovu navedene odluke Skupština APV imenovala je Direktora, Upravni i Nadzorni odbor JP ,,Vojvodinašume,,.

Upravni odbor JP ,,Vojvodinašume,, na sednici održanoj 7.juna 2002.godine doneo je ,,Statut,, JP ,,Vojvodinašume,, a saglasnost na isti dala je Skupština APV 03.07.2002.godine.

Odlukom Skupštine AP Vojvodine Marta Takač, dipl.ing.šumarstva,  imenovana je za direktora JP “Vojvodinašume” 25. februara 2005. godine.

NAJNOVIJE IZMENE u skladu sa ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA (,,Sl.glasnik RS,, 119/2012)

Na osnovu člana 29.Pokrajinske skupštinske odluke o javnom preduzeću ,,Vojvodinašume,, (,,Sl.list APV,, br.4/2013) i člana 65.stav 2. Zakona o javnim preduzećima (,,Sl.glasnik RS,, br.119/2012) Upravni odbor Javnog preduzeća Vojvodinašume na sednici održanoj 15.03.2013.godine, doneo je Statut JP ,,Vojvodinašume,, Petrovaradin.  Saglasnost na isti dala je Vlada APV 03.04.2013.godine.

Dana 11.12.2013.godine Vlada APV imenovala je Martu Takač, dipl.ing.šum. za Direktora JP ,,Vojvodinašume,, Petrovaradin.

Na osnovu člana 12.stav 3. Zakona o javnim preduzećima (,,Sl.glasnik RS,, br.119/2012) Vlada APV je dana 09.07.2014.godine donela rešenje o imenovanju Nadzornog odbora JP ,,Vojvodinašume,, Petrovaradin koji broji 3 člana.

Razvoj

Delatnost razvoja se odvija u pravcu unapređivanja organizacione strukture Preduzeća, racionalizacije rada i razvoja osnovnih delatnosti, kao što su: gajenje, zaštita i korišćenje šuma, planiranje gazdovanja, upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima, rasdnička proizvodnja, lovstvo i drugo. Značajna pažnja je posvećena i razvoju pratećih delatnosti poput upravljanja ribolovnim vodama, uzgoja ribe i riblje mlađi i korišćenja ostalih proizvoda šuma.
Preduzeće ima uspostavljenu dugoročnu saradnju sa naučnim i obrazovnim institucijama na izradi i realizaciji razvojnih programa i projekata i usavršavanju stručnjaka.
U saradnji sa Institutom za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada u toku je realizacija sledećih dugoročnih programa i projekata:

  1. Stvaranje novih sorti (klonova) topola i vrba i njihovo uvođenje u proizvodnju.
  2. Zaštita šuma, semenskih objekata i rasadnika od bolesti, štetočina i korova.
  3. Proučavanje staništa topola i vrba i izrada pedoloških karata.

Tokom 2005. godine završena su istraživanja u okviru Studije sušenja topola na području Šumske uprave Opovo, Šumskog gazdinstva «Banat» Pančevo. Pojava sušenja topola se javila pod uticajem nastalih poremećaja režima podzemnih voda na području Gornjeg Potamišja nastalih nakon izgradnje rečnih ustava.

U 2006 godini završena su istraživanja u oviru višegodišnjeg projekta „Uporedna proučavanja diverziteta zglavkara u zaštićenim šumama područja Obedska bara i privrednim šumama u okolini“.

Trogodišnja istraživanja u okviru projekta „Definisanje uzgojnih potreba u veštački podignutim sastojinama hrasta lužnjaka u cilju maksimalne proizvodnje kvalitetnih sortimenata na području Šumskog gazdinstva Sremska Mitrovica i Šumskog gazdinstva Sombor“ završena su 2010 godine.

U saradnji sa Šumarskim fakultetom iz Beograda u toku je realizacija sledećih istraživanja:

1. Istraživanje efekata rada traktorske ekipaže i ustanovljavanje normi i normativa rada na poslovima iskorišćavanja šuma sa posebnim osvrtom na osposobljavanje kadrova za poslove normiranja.
2. Praćenje nivoa podzemnih voda na području šuma Šumskog gazdinstva Sremska Mitrovica.
Usavršavanje stručnjaka se obavlja u okviru specijalističkih studija na Šumarskom fakultetu i Institutu za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu u Novom Sadu, tematskih seminara i naučnih i stručnih skupova.