Organizacija preduzeća

//Organizacija preduzeća
Organizacija preduzeća2019-08-23T06:13:54+00:00

Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Vojvodinašume“ je organizovano u tri organizaciona nivoa:

1. Direkcija preduzeća,

2. Ogranci preduzeća: Šumsko gazdinstvo ,,Sremska Mitrovica,, Sremska Mitrovica, Šumsko gazidnistvo ,,Banat,, Pančevo, Šumsko gazdinstvo ,,Sombor,, Sombor, Šumsko gazdinstvo Novi Sad i  deo “Vojvodinašume-Lovoturs” Petrovaradin i

3. Organizacione jedinice.

Direkcija preduzeća ima razvojno, koordinaciono kontrolnu funkciju, bavi se strategijom, razvojem, koordinira rad i vrši nadzor ogranaka preduzeća. Organizacionu strukturu direkcije čine 6 sektora: za razvoj i informatiku, za šumarstvo, za lovstvo i ribarstvo, za korišćenje šuma, za finansije, komercijalne poslove i marketing i za opšte, pravne i kadrovske poslove.

Organi preduzeća su Direktor i Nadzorni odbor koje imenuje Vlada APV.

Šumska gazdinstva su formirana na nivou šumskih područja i predstavljaju profitne centre.

Broj zaposlenih  u JP „Vojvodinašume“, na dan 30.06.2019. godine bio je 1.419.