RIBARSKA PODRUČJA NA KOJIMA JE KORISNIK JP «VOJVODINAŠUME»

JP “Vojvodinašume“ koristi ribarska područja na osnovu zakonskih propisa, privremenih, srednjeročnih i godišnjih programa upravljanja delovima ribarskih područja „Srem“, „Banat“ i „Bačka“ i ribarskih područja u okviru zaštićenih područja. Programima su definisane sve mere koje je korisnik obavezan da realizuje u cilju što odgovornijeg i kvalitetnijeg korišćenja ribljeg fonda. Korišćenjem su obuhvaćene mere na unapređenju fonda najvažnijih vrsta rečnih riba (smuđ, štuka, šaran, som..)

Delovi ribarskih područja „Srem“, „Banat“ i „Bačka“:

 • RP “Srem” Dunav od 1.233 (most kod Beške) do 1.187 km (Stari Banovci)
 • RP “Srem” Sava od 207 (granica sa Republikom Hrvatskom) do 123 km (selo Jarak, ušće kanala Jarčina)
 • RP “Srem” Sava od 96 (ušće Grabovačkog kanala) do 49 km (dalekovod)
 • RP “Srem” Studva
 • RP “Banat” Dunav od 1.112 (most Kovin-Smederevo) do 1.075 km (ušće Nere)
 • RP “Bačka” Dunav od 1.367 (most kod Bogojeva) do 1.297 km (most kod Bačke Palanke).

Ribarska područja u okviru zaštićenih područja:

 • RP “Gornje Podunavlje” Dunav od 1.433 (granica sa Republikom Mađarskom) do 1.367km (most kod Bogojeva)
 • RP “Labudovo okno” Dunav od 091 (gornji špic ade Žilave ) do 1077 km (Stara Palanka)
 • RP “Koviljsko-petrovaradinski rit”
 • RP “Obedska bara”.

JP „Vojvodinašume“ je korišćenje ribarskih područja na terenu organizovalo preko svojih ogranaka preduzeća:

 1. ŠG „Sombor– Sombor, RP „Gornje Podunavlje” – Dunav od 1.433 do 1.367 km;
 2. ŠG „Novi Sad– Novi Sad, RP „Bačka” – Dunav od 1.345 do 1.297 km, RP „Srem” –  Dunav od 1.233 do 1.215 km i RP „Koviljsko-petrovaradinski rit“;
 3. ŠG „Banat– Pančevo, RP „Srem” – Dunav od 1.215 do 1.187 km, RP „Banat“ od 1.112 do 1.075 km i RP „Labudovo okno“;
 4. ŠG „Sremska Mitrovica– Sremska Mitrovica, RP „Srem” – Sava od 207 do 123 km, RP „Srem“ – Sava od 96 do 49 km, RP „Srem“ – Studva i RP „Obedska bara“;
 5. OP „Vojvodinašume-Lovoturs – Petrovaradin, RP „Bačka“ od 1.367-1.345 km.

Ribolovni revir za rekreativni i sportski ribolov „Slezen“ Morović je od 2018. godine u  komercijalnoj funkciji. Otvaranje ribolovnog revira „Slezen“ Morović bilo je veliko investiciono ulaganje JP “Vojvodinašume“ u cilju unapređenja ribarstva uz očekivanja da  će u narednom periodu biti začetnik razvoja ribolovnog turizma u JP „Vojvodinašume“ i AP Vojvodini.

U okivru svakodnevnih aktivnosti čine se dalji napori da se riblji fond sačuva i unapredi, pre svega, radom ribočuvarske službe u cilju što efikasnijeg sprečavanja svih protivpravnih radnji na ribolovnim vodama, radi se na povećanju obima prodaje dozvola za rekreativni ribolov (godišnje i dnevne/višednevne dozvole), dok se prodaja dozvola za privredni ribolov realizuje u skladu sa predviđenim brojem dozvola za privredni ribolov određenim u srednjeročnim programima upravljanja ribarskim područjima, vrše se redovna poribljavanja na Dunavu i Savi, odnosno u delovima ribarskih područja „Srem“, “Banat“ i „Bačka“ i ribarskim područjima u okviru zaštićenih područja čiji je korisnik JP „Vojvodinašume”, planiraju se i realizuju radovi na revitalizaciji prirodnih ribljih plodišta i posebnih staništa riba itd.