Javno preduzeće «Vojvodinašume» se pored osnovne delatnosti gajenja i zaštite šuma bavi proizvodnjom drvnih sortimenata, pretežno mekih lišćara, hrasta lužnjaka, jasena i bagrema i u nešto manjoj meri sortimenata četinara i ostalih tvrdih lišćara.
Pored proizvodnje drvnih sortimenata, u preduzeću se proizvodi šumsko seme i šumski i hotikulturni sadni materijal za sopstvene potrebe i tržište. U proizvodnji dominira sadni materijal selekcionisanih sorti topola i vrba i seme hrasta lužnjaka.
Lovstvo, ribolov i lovni i ribolovni turizam predstavljaju značajnu i razvijenu ponudu, sa mogućnošću smeštaja i boravka u lovačkim i šumskim kućama.
U specijalizovanom delu preduzeća za lov i lovni turizam, pored uzgoja fazana nude se i brojne usluge u oblasti lovnog turizma na čitavom području Vojvodine.
U okviru ostalih delatnosti vrši se sakupljanje bobica kleke i ekstrakcija etarskih ulja, odbačenog jelenskog rogovlja i proizvodnja suvenira i drugo.

Lovna karta je isprava kojom lovac stiče pojedinačno pravo na lov na teritoriji Republike Srbije, u periodu za koji je izdata, a koji nije duži od jedne lovne godine.

Lovnu kartu izdaje i štampa Republika Srbija – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a distribucija se vrši preko korisnika lovišta.

Ministarstvo је odlukom br. 401-00-26/2011-10 od 12.01.2011. utvrdilo visinu naknade za lovnu kartu u iznosu оd 1.000,00 dinara.