Lovstvo, turizam, ugostiteljstvo i ribarstvo obuhvata u prvom redu aktivnosti na uzgoju, zaštiti i planskom korišćenju lovne trofejne i netrofejne divljači u otvorenim i ograđenim lovištima. Delatnost ribarstva se odvija na otvorenim ribolovnim vodama u okviru privrednog i sportskog ribolova, kao i uzgoja konzumne ribe i riblje mlađi u ribnjacima. Turističko-ugostiteljska aktivnost je neposreno povezana sa predhodnim aktivnostima i delatnostima, a kojom je obuhvaćeno i korišćenje šumskih i lovačkih kuća, kao i smeštajnih i ugostiteljskih objekata.

Više informacija o lovstvu i lovnom turizmu