Ribarstvo

RIBOLOVNE VODE

U duhu savremenog šumarstva i pristupa održivom razvoju šuma, JP «Vojvodinašume» sprovodi integralni način gazdovanja prirodnim resursima.

Plavni tereni u aluvijumu naših ravničarskih reka Dunava, Save i Tise su objedinjeni, nedeljivi vodno-šumski ekosistemi i prirodna mrestilišta za većinu riba.

Integralnim načinom gazdovanja, šumarstvo Vojvodine je objedinilo u svojim aktivnostima i brigu, obavezu kontrole i zaštite ribljeg fonda u ovim rekama, kao nacionalnim prirodnim dobrom.

Ribolovne vode na kojima je korisnik JP «Vojvodinašume»

Reka Dunav

Granica sa Republikom Mađarskom 1433 km Specijalni rezervat prirode «Gornje podunavlje»
Most kod Bogojeva 1366 km
Most kod Bačke Palanke 1297 km Deo Ribarskog područja «Dunav II»
Most kod Beške 1233 km Deo Ribarskog područja «Dunav III»
Stari Banovci 1187 km
Most kod Smedereva 1112 km Deo Ribarskog područja «Dunav III» i deo S.R.P. «Deliblatska peščara»
Ušće Nere 1075 km

Reka Sava

Granica sa Republikom Hrvatskom 207 km Deo Ribarskog područja «Sava I»
Selo Jarak Ušće kanala «Jarčina» 121 km
Ušće Grabovačkog kanala 95 km Delovi Ribarskog područja «Sava I» i «Sava II»
Dalekovod 48 km

PRIVREDNI RIBOLOV

Lov ribe privrednim alatima dozvoljen je na Dunavu i Savi.
Zakonom i srednjoročnim programom preciziran je način lova ribe, kao i pribor, alat i sredstva kojima se on obavlja, i to:

  • Privredni ribolov obavlja se mrežastim i udičarskim alatom i priborom osim mrežastim priborom: obručom, košarom, zavesom ili drljačom, odnosno udičarskim priborom-grabuljom;
  • Stajaće mreže i mrežasti alati koji se koriste za lov ribe potapanjem, imaju stranu okca veću od 40 mm u suvom stanu;
  • Mrežasti alati koji se koriste za lov ribe plutanjem – povlačenjem imaju stranu okca veću od 50 mm u suvom stanju;
  • Mrežasti alati koji se koriste za lov ribe poklapanjem, sačma, olovica, poklopac i slično, ne koriste se od 1.marta do 30. juna;
  • Lov živih mamaca (sitna bela riba) za privredni ribolov obavlja se mrežastim alatima sa okcima od najmanje 6 mm;
  • Lov ribe stajaćim mrežastim alatima nije dozvoljen u vremenu od 7 časova do 19 časova;
  • Zabranjen je privredni ribolov svih vrsta riba u periodu od 1. aprila do 31.maja, osim privredni ribolov tolstolobika sivog, tolstolobika belog i babuške, pokretnim mrežastim alatima na udaljenosti od najmanje 30 m od obalne linije.