U cilju realizacije akcionog plana Evropske povelje za održivi turizam Europark federacije (European Charter), JP „Vojvodinašume“ je kao upravljač Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“, 13. 12. 2016. godine u gradskoj biblioteci „Karlo Bijelicki“ u Somboru, organizovalo peti sastanak zainteresovanih strana.

sl 1 Predstavljeni su dosadašnji rezultati i realizovane aktivnosti od strane najaktivnijih članova Foruma.

sl 2

 JP „Vojvodinašume“  je presek aktuelnog  stanja realizacije sopstvenih aktivnosti za period 2015-2016. godine iznelo na četvrtom Forumu.