Služba za planiranje i gazdovanje šumama Šumskog gazdinstva Sremska Mitrovica organizovala je 23.12.2020. god radnu akciju pošumljavanje klonskom topolom u Šumskoj upravi Kupinovo, na površini u okviru ogleda „klasična plitka sadnja sadnica sa korenom i plitka sadnja bez korena“.

Akciju su podržale i aktivno se uključile i kolege iz Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu Novi Sad. Svakodnevni problem nedostatka radne snage je ovog puta prevaziđen aktivnim učešćem naših kolega iz ŠG Sremska Mitrovica, referenata uzgoja i zaštite šuma, referenata planiranja i gazdovanja šumama, kao i samostalnih referenata za uzgoj mekih i tvrdih lišćara. Zaposleni su iskoristili priliku da pomognu u realizaciji ove radne akcije pošumljavanja, ali i da istovremeno učestvuju u ogledu „klasična plitka sadnja sadnica sa korenom i plitka sadnja bez korena“, koji se realizuje u gazdinskoj jedinici „Kupinski kut“, odelenje br.8.

Ogled je obuhvatio pet klonova topole u tri ponavljanja, sadnjom sadnica sa korenom i sadnjom bez korena. Ukupna površina ogleda iznosi 7,5 ha. Sadnja sadnica bez korena rađena je na dubini od 1,2 m sa bušilicom prečnika 13 cm. Ogled je zamišljen tako, da se vidi primanje oba tipa sadnica, sa korenom i bez njega, jer se ovom akcijom pokazalo da je mnogo veći učinak na bušenju rupa bušilice prečnika 13 cm, a da je učinak na sadnji sadnica bez korena mnogo veći nego kod sadnica sa korenom. Praćenjem ogleda analiziraće se i druge prednosti sadnje sadnica klonske topole bez korena.