JP „Vojvodinašume“ izvezlo je ove godine 2.355 m3 drvnih sortimenata u zemlje Evropske unije. Preračunato u kilograme, izvezeno je 2,3 miliona kilograma drveta. Najviše je izvezeno trupaca hrasta, čak 1.998 m3, zatim trupaca jasena i oraha. Sve izvezene količine su najkvalitetnije furnirske klase i koriste se za izradu kako stilskog nameštaja od hrasta lužnjaka tako i nameštaja modernih ravnih linija od jasena i oraha. Prvoklasno drvo iz vojvođanskih šuma, najviše su kupovale fabrike iz Austrije, čak 1.458 m3, zatim slede Slovnija, Italija, Bosna i Hercegovina.

Indirektan izvoz je mnogo veći. Naime, više od 100 firmi, koje se bave preradom drveta i koje imaju zaključene ugovore o kupovini sirovine sa JP „Vojvodinašume“, izvozi svoje proizvode u zemlje EU.

JP „Vojvodinašume“ su jedno od preduzeća u delatnosti šumarstva s ovih prostora koje ima evropski sertifikat održivog upravljanja šumama – FSC, koji dokazuje da su proizvodi poreklom iz vojvođanskih šuma nastali kontrolisanim korišćenjem šuma i da se upravljanje i korišćenje šuma vrši u skladu sa strogim međunarodnim standardima, obezbeđivanjem ekoloških, ekonomskih i socijalnih funkcija šuma. To znači da drvni sortimenti  iz JP „Vojvodinšume“ mogu bez problema da se izvezu u Evropsku uniju, ili bilo koju drugu zemlju u svetu.

Preduzeće gazduje sa 98.484 hektara šuma i šumskih kultura, što je svega 4,6 odsto ukupne površine Vojvodine. Na tom prostoru ima 20.165.620 m3 drveta. Najviše je listopadnog drveća. Četinara gotovo da nema, svega 874 m3. Najzastupljeniji su hrast lužnjak 6.827, topola 4.462 i poljski jasen 2.130 m3. Međutim, seča šume nije jedini, a naročito ne glavni segment poslovanja „Vojvodinašuma“. Naprotiv. Pošumljavanje i zaštita šuma su ključ uspeha preduzeća.

Primera radi, 2005. je pod novom šumom bilo 1.816 hektara, a 2011., dakle samo šest godina kasnije, nove šume se nalaze na 18.977 hektara. Pošumljeno je 17.161 hektara. O tome govori i podatak da je od 2002. do 2011. u rasadnicima preduzeća proizvedeno 10.420.873 sadnica.