U cilju dobijanja Evropske povelje za održivi turizam Europark federacije (European Charter), JP „Vojvodinašume“ je kao upravljač SRP „Gornje Podunavlje“, 25. novembra 2013. godine, u sali gradske biblioteke „Karlo Bijelicki“ u Somboru, organizovalo prvi sastanak zainteresovanih strana koji je ujedno jedna stavka u nizu aktivnosti projekta „Parkovi Dinarskog luka“ koji realizuje WWF-Svetski fond za prirodu.

Tema sastanka je bila osnivanje Foruma zainteresovanih strana, savetodavnog tela koje bi objedinjavalo statove raznih interesnih grupa po pitanju održivog turizma, odnosno izrade strategije i akcionog plana održivog turizma, kao i kasnije njihove implementacije u periodu od pet godina.

Prisutni su bili upućeni u problematiku dobijanja Evropske povelje za održivi turizam, kao procesa sertifikacije zaštićenih područja, koji su, na kraju, potpisivanjem pristupnica za osnivanje Foruma, jasno izrazili podršku SRP „Gornje Podunavlje“ i na taj način odali priznanje JP „Vojvodinašume“ za iskazanu hrabrost u pogledu ulaska u ovaj sertifikacioni proces.