U oviru FOPER projekta, u Hrvatskoj, u Parku prirode „Medvednica“ u periodu od 09. do 12. jula 2008. održan je seminar pod nazivom „Recreational use of forests-economics and management aspects with micro and SMEs development“ (korišćenje šuma u svrhu rekreacije-ekonomski i upravljački aspekti sa osvrtom na razvoj malih i srednjih preduzeća).

Prisutni su bili predstavnici Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Albanije. Delegaciju iz Srbije činili su predstavnici JP „Vojvodinašume“, JP „Srbijašume“, Instituta za šumarstvo u Beogradu i Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu u Beogradu. Predstavnik JP “Vojvodinašume“ na  seminaru je bio dipl. ing. Bojan Tubić.

Glavni predavač je bio Džails Brokman iz Velike Britanije koji je svoja predavanja vezana za strateško planiranje u funkciji rekreacije i ekonomske aspekte u ovoj oblasti obogatio brojnim uspešnim primerima iz svoje zemlje. U prezentaciji materije pomagala mu je dipl. ing. Dijana Vuletić iz „Hrvatskih šuma“. Seminar je podrazumevao i rad u grupama na rešavanju praktičnog problema (case study), a svoje radove učesnici seminara prezentovali su pred predavačima i predstavnicima Parka prirode „Medvednica“.

Poslednjeg dana seminara organizovana je eskurzija tokom koje su učesnici imali priliku da posete mesta značajna za rekreaciju ljudi na području Parka prirode „Medvednica“ i u okolini Zagreba. Tokom četiri dana koja su protekla u pozitivnoj atmosferi, učesnici su imali priliku da razmene iskustva iz svojih zemalja vezana za temu seminara i šumarstvo uopšte, i uspostave kontakte za dalju saradnju.