U subotu 30.06.2007.god. na inicijativu Pokreta Gorana iz Novog Sada, u funkciji posetioca, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, odelenje iz Novog Sada, kao stručne kuće na poslovima zaštite prirode i JP“Vojvodinašume“, ŠG“Novi Sad u ulozi Staraoca, obavljen je obilazak Petrovaradinskog rita. Najmladji iz Pokreta Gorana poželeli su da se upoznaju sa jednim tipičnim barsko-močvarnim ekosistemom i svim njegovim odlikama. S obzirom na blizinu Petrovaradinskog rita Novom Sadu, dogovoreno je da se obilazak obavi na ovom lokalitetu. Dr Biljana Panjković, ispred Zavoda za zaštitu prirode, i Aleksandra Vujasinović iz ŠG“Novi Sad“ upoznale su mlade Gorane o statusu i značaju ovog zaštićenog prirodnog dobra, njegovom površinom, režimima zaštite i karakteristikama flore i faune tipične za barsko-močvarne ekosisteme. Šetnjom duž nasipa pričalo se o pticama, vodozemcima, barskim biljkama kao i svemu onome što su mladi Gorani mogli videti uz put. Uradjen je i test pod nazivom „Ekosistem bare“ u sklopu koga su analizirani abiotički i biotički faktori sredine. Merena je temperatura, providnost i dubina barske vode, opisane karakteristike mulja i analiziran živi svet barsko–močvarnog sistema, kao i njihove zajednice.

Mladi Gorani su bili zadovoljni ovim izletom i najavili svoj ponovni dolazak u SRP “Koviljsko-petrovaradinski rit“, koji će, ako ne pre, biti sredinom jula 2007. god. tokom volonterskog kampa koji se već tradicionalno nekoliko godina unazad održava u ovom zaštićenom prirodnom dobru.