U okviru procesa FSC™ (FSC C021645) sertifikacije održivog gazdovanja šumama JP ,,Vojvodinašume“ po individualnom modelu, vodeći ocenjivač SGS-a Bojan Đurić (glavni ocenjivač – trener, SGS Beograd d.o.o.) i ocenjivač SGS-a Milan Toth (glavni ocenjivač – trener, SGS Slovakia spol. s.r.o), izvršili su kontrolu trenutnog stanja sistema gazdovanja šumama JP „Vojvodinašume“ u okviru novog ciklusa sertifikacije šuma, odnosno procesa FSC resertifikacije šuma. U periodu od 14. 03. do 17. 03. 2023. god. obavljeni su pregled dokumentacije, kontrola radnih aktivnosti i provera trenutne primene svih FSC principa i kriterijuma u direkciji preduzeća i direkcijama ogranaka preduzeća ŠG Sremska Mitrovica i ŠG Sombor. Obilasci terena su izvršeni u ŠU ,,Klenak“ u okviru ŠG ,,Sremska Mitrovica“ i ŠU „Kozara“ Bački Monoštor u okviru ŠG ,,Sombor“. Prilikom FSC resertifikacije šuma, posećeni su i SRP „Obedska bara“ i SRP „Gornje Podunavlje“. U skladu sa FSC pravilima i procedurom SGS sertifikacionog tela, zvaničan izveštaj o ovoj kontroli sistema gazdovanja šumama JP “Vojvodinašume“ očekuje se uskoro.