U okviru procesa FSCTM sertifikacije održivog gazdovanja šumama JP Vojvodinašume po individualnom modelu, ocenjivači Bojan Đurić (glavni ocenjivač), Milan Toth (glavni ocenjivač – trener, SGS Slovakia spol. s.r.o.), Ivana Dimitrijević (tehnički ekspert, SGS Beograd d.o.o.) i Milan Stojković (nezavisni ocenjivač), izvršili su III (treći) redovni nadzor trećeg ciklusa sertifikacije trenutnog stanja sistema gazdovanja šumama JP Vojvodinašume. U periodu od 23. 03. do 25. 03. 2021. god. obavljen je pregled dokumentacije i terenskih aktivnosti, odnosno proveren je način redovnog održivog gazdovanja šumama JP Vojvodinašume u direkcijama ogranaka preduzeća ŠG Sremska Mitrovica i ŠG Sombor. Obilasci terena su izvršeni u ŠU Klenak i ŠU Višnjićevo u okviru ŠG Sremska Mitrovica i ŠU Odžaci i ŠU Subotica u okviru ŠG Sombor. Prilikom ove kontrole, proveren je i rad ŠU Bačka Palanka (GJ Palanačke ade – Čipski poloj, odeljenja/odseci 18a i 19a) u okviru ŠG Novi Sad na zahtev NVO Udruženje za zaštitu šuma, Novi Sad. Na osnovu preliminarnog izveštaja SGS sertifikacionog tela sa završnog sastanka, nije bilo uočenih i evidentiranih neusaglašenosti sa zahtevima trenutno važećeg SGS Qualifor standarda za gazdovanje šumama u Srbiji (AD 33-RS-07). U skladu sa FSC pravilima i procedurom SGS sertifikacionog tela, zvaničan izveštaj o ovoj kontroli sistema gazdovanja šumama JP Vojvodinašume očekuje se uskoro.