ODRŽAVANjE KOMUNIKACIONIH – LAN I TELEFONSKIH INSTALACIJA ZA 2015. god. ( ŠG „Novi Sad“, „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkcija JP)

/ODRŽAVANjE KOMUNIKACIONIH – LAN I TELEFONSKIH INSTALACIJA ZA 2015. god. ( ŠG „Novi Sad“, „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkcija JP)