ODRŽAVANjE (SERVISIRANJE) I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME za 2016. god. za ŠG „Sombor“

/ODRŽAVANjE (SERVISIRANJE) I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME za 2016. god. za ŠG „Sombor“