ODRŽAVANjE SISTEMA VIDEO NADZORA I ALARMNOG SISTEMA za 2015. god. za ŠG „Novi Sad“

/ODRŽAVANjE SISTEMA VIDEO NADZORA I ALARMNOG SISTEMA za 2015. god. za ŠG „Novi Sad“