PREGLED I ISPITIVANjE INSTALACIJA, DIMNjAKA I KOTLARNICA U SKLADU SA ZZOP-om za 2015. god. za ŠG „Novi Sad“

/PREGLED I ISPITIVANjE INSTALACIJA, DIMNjAKA I KOTLARNICA U SKLADU SA ZZOP-om za 2015. god. za ŠG „Novi Sad“