SAKUPLjANjE, PREVOZ, PRERADA I UNIŠTAVANjE OTPADAKA ŽIVOTINjSKOG POREKLA I UGINULIH ŽIVOTINjA 2017. GOD. ZA ŠG „NOVI SAD“

/SAKUPLjANjE, PREVOZ, PRERADA I UNIŠTAVANjE OTPADAKA ŽIVOTINjSKOG POREKLA I UGINULIH ŽIVOTINjA 2017. GOD. ZA ŠG „NOVI SAD“