Servisiranje uređaja sa sistemom za hlađenje (II) – (za potrebe OP „Vojvodinašume-Lovoturs“)

/Servisiranje uređaja sa sistemom za hlađenje (II) – (za potrebe OP „Vojvodinašume-Lovoturs“)
Servisiranje uređaja sa sistemom za hlađenje (II) – (za potrebe OP „Vojvodinašume-Lovoturs“)