Studija – „Inventarizacija flore i faune u SRP KPR“ stručna podloga za izradu Plana upravljanja SRP KPR (2021-2030) – (za potrebe ŠG „Novi Sad“) 2020. god.

/Studija – „Inventarizacija flore i faune u SRP KPR“ stručna podloga za izradu Plana upravljanja SRP KPR (2021-2030) – (za potrebe ŠG „Novi Sad“) 2020. god.
Studija – „Inventarizacija flore i faune u SRP KPR“ stručna podloga za izradu Plana upravljanja SRP KPR (2021-2030) – (za potrebe ŠG „Novi Sad“) 2020. god.