Javno preduzeće “Vojvodinašume” je 2008. godine od strane SGS Qualifor-a dobilo međunarodni FSC sertifikat za održivo gazdovanje šumama po individualnom modelu gazdovanja šumama. Ovaj sertifikat nedvosmisleno je potvrdio da se upravljanje i korišćenje šuma vrši u skladu sa strogim međunarodnim standardima, obezbeđivanjem ekoloških, ekonomkih i socijalnih funkcija šuma.

Na osnovu aktivnosti Preduzeća u oblasti sertifikacije šuma, a zbog potrebe izuzeća određenog broja pesticida sa FSC liste zabranjenih pesticida u skladu sa FSC politikom pesticida, JP „Vojvodinašume“ je zajedno sa Institutom za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada preduzelo inicijalne korake po pitanju derogacije pesticida FASTAC FORST (aktivna materija ALFA-CIPERMETRIN/Alpha-cypermethrin) i RATAK FORST (aktivna materija DIFENAKUM/Difenacoum).

Izuzeće za navedene pesticide se traži zbog njihove efikasnosti, ekonomičnosti i nedostatka odgovarajućih alternativnh rešenja.

Pesticid FASTAC FORST je našao primenu u zaštiti hrastovih i četinarskih trupaca od hrastove mušice, podkornjaka i drugih drvotočaca posle zabrane upotrebe lindanskih preparata i za sada ne postoji alternativno rešenje. RATAK FORST je neophodan za suzbijanje sitnih glodara (izazivači mišje groznice kod čoveka) u hrastovim šumama, na površinama koje se nalaze u fazi obnavljanja, gde ove štetočine prave štete na semenu i poniku u meri koja onemogućava obnavljanje ovih šuma.

JP „Vojvodinašume“ već nekoliko godina ima uspostavljenu saradnju sa specijalizovanim institucijama na iznalaženju i uvođenju u primenu ekološki privatljivih pesticida za rešavanje navedenih problema, kao što su Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada, Institut za pesticide i životnu sredinu iz Zemuna i drugi.

Svaki nosilac FSC sertifikata, kao predstavnik države iz koje potiče, popunjava aplikacionu formu za izuzeće određenih pesticida na konkretnim površinama koje želi tretirati. Aplikaciona forma SGS sertifikacionog tela za derogaciju veoma opasnih pesticida sadrži četiri dela i to:

1. Demonstraciju potrebe;
2. Specifične kontrole za ublažavanje opasnosti (hazarda);
3. Program za identifikaciju alternativa;
4. Podršku zainteresovanih strana (interesnih grupa).

Obaveza JP „Vojvodinašume“, kao nosioca FSC sertifikata koji zahteva izuzeće ovih pesticida, jeste da obezbedi podršku zainteresovanih strana i obavesti javnost o ovome. Zbog toga se pozivaju svi koji na osnovu znanja i iskustva u primeni navedenih pesticida, pošalju komentare i mišljenja o njihovoj potencijalnoj upotrebi, posebno o značaju i potrebi suzbijanja navedenih štetočina.

 FSC politiku pesticida – vodič i listu zabranjenih pesticida u elektronskom obliku može se preuzeti sa sajta JP “Vojvodinašume“ na stranici https://www.vojvodinasume.rs/publikacije/fsc-sertifikacija/