Ade Forkontumac, Štefanac i Čakljanac koje su smeštene unutar vodotoka reke Dunav, na mestu gde se u njega uliva reka Tamiš, proglašene su za zaštićeno područje. Naime, 5. maja 2019. g. Skupština grada Pančeva donela je Odluku o zaštiti Pančevačkih ada kao zaštićeno stanište.
Ove tri ade čine zaštićeno stanište, zaštićeno područje treće kategorije i predstavljaju funkcionalnu celinu vodenih, vlažnih i šumskih staništa na površini nešto većoj od 1.300 ha. Novoproglašeno područje biće od velikog značaja za očuvanje populacija zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta, posebno onih koja naseljavaju vodena staništa.


Upravljanje zaštićenim staništem „Pančevačke ade” povereno je JP „Vojvodinašume”, odnosno Šumskom gazdinstvu „Banat” iz Pančeva.