Javno preduzeće „Vojvodinašume“ je u poslednjoj nedelji aprila meseca sadnjom sadnica hrasta lužnjaka i topole završilo sezonu pošumljavanja jesen 2022./proleće 2023.

Ukupan plan obnove šuma, pošumljavanja, popunjavanja, ponovnog pošumljavanja i vegetativne obnove je iznosio 2.429,35 hektara, a radovi su realizovani na  2.280,02 hektara kojom prilikom je zasađeno ukupno 954.458 sadnica hrasta lužnjaka, topole, vrbe, bagrema i crnog bora proizvedenih u rasadnicima JP „Vojvodinašume“.

Slika 1. Semenska plantaža hrasta lužnjaka u šumskoj upravi „Višnjićevo“

Uvažavajući činjenicu da setva semena hrasta lužnjaka nije izvršena iz razloga što već treću godinu za redom nije bilo uroda, a žir koji je čuvan u hladnjači potrošen pre dve godine sa jedne, i nemogućnost da se u kontinuitetu zbog izlivanja reka: Dunava, Save i Tamiša vrše poslovi na lokacijama u Banatu i Sremu sa druge strane, može se reći da je sezona bila više nego uspešna.

Ako bismo ostvarene rezultate analizirali po šumskim gazdinstvima, najveći obim radova je realizovan na području ŠG „Banat“ – Pančevo (717,99 ha), zatim  ŠG „Novi Sad“ (606,42 ha), ŠG „Sombor“ (579,65 ha) i ŠG „Sremska Mitrovica“ (375,96 ha).

Slika 2. Zasad klonske topole u šumskoj upravi „Višnjićevo“

Potrebno je naglasiti da je u protekloj sezoni, kao i ranijih godina, izvršenje na popunjavanju bilo veće od plana iz razloga što se ukazala potreba za zamenom suvih stabalaca u novoosnovanim kulturama i plantažama. Usled negativnih uticaja biotičke i abiotičke prirode, do sušenja je došlo u svim šumskim gazdinstvima. Najveći obim radova je ostvaren u ŠG „Banat“ – Pančevo (154,71 ha), zatim u ŠG „Sremska Mitrovica“ (127,28 ha), ŠG „Sombor“ (88,90 ha) i ŠG „Novi Sad“ (84,79 ha). Na delovima površine gde je opstalo manje od 60% posađenih sadnica, vrši se ponovno pošumljavanje. U tom smislu je na nivou celog Preduzeća ovaj vid rada izvršen na 313,40 hektara.

Problematika prisustva sušenja u zasadima se ne može rešiti na jednostavan način, jer na većinu negativnih uticaja zbog kojih se ono dešava nije moguće delovati preventivno. Preduzeće ulaže značajna materijalna sredstva kako bi se popravio kvalitet postojećih  šuma i podigle nove šume na obešumljenom zemljištu, uz istovremeno poštovanje svih ekosistemskih usluga i ciljeva gazdovanja definisanih u planskim dokumentima. U Južnobačkom okrugu, konji i krave koji se bez nadzora kreću po šumi štete pričinjavaju brstom krošnje i kore, kao i lomljenjem sadnica, dok u Zapadnobačkom okrugu i južnom Banatu, štete pričinjava divljač. Ako bismo u perspektivi smanjili potrebu za „popravkom zatečenog stanja“, raspoloživi resursi bi bili usmereni na proširenu reprodukciju, intenzivniju negu i zaštitu, što bi svakako rezultiralo i boljim efektima poslovanja.

Slika 3. Podmladak hrasta lužnjaka

Javno preduzeće „Vojvodinašume“ i u medijima promoviše značaj pošumljavanja, očekujući podršku svih zainteresovanih subjekata koji prepoznaju ovu aktivnost kao jednu od najvažnijih za očuvanje zdravih uslova za život. Ovaj inače sezonski posao, u direktnoj je zavisnosti od vremenskih uslova, tako da za relativno kratak period treba obezbediti dovoljan broj kvalitetnih radnika. Nije retkost da se kroz radne akcije u pošumljavanje uključe i kolege zaposlene u pravnom, finansijskom i komercijalnom sektoru, kao i institucije kojima šumarstvo nije primarna delatnost. Tom prilikom, pored urađenog posla, benefit predstavlja i jačanje kolektivnih veza.

Slika 4. Učesnici na radnoj akciji u šumskoj upravi „Apatin“

U jesenjem delu sezone, na području šumske uprave „Titel“ je započeto sa mehanizovanom klasičnom sadnjom sadnica topole bez korena. Na ovaj način, modifikovana je dosadašnja tehnologija (klasična/plitka sadnja),  sa ciljem da se premosti problem nedostatka fizičkih radnika, racionalizuje rasadnička proizvodnja i ostvare veći učinci, pa samim tim i poslovi na sadnji završe blagovremeno.

Slika 5. Izvoz drvnih sortimenata kroz plantažu topole

Slika 6. Sadnice topole u rasadniku „Đepuš“

Slika 7. Sadnice crnog bora u rasadniku „Hrastovača“

Slika 8. Sadnice bele topole u rasadniku „Hrastovača“