U skladu sa Programom konverzije šuma alohtonih vrsta drveća u šume autohtonih vrsta, na području Šumskog gazdinstva Sombor se vrlo uspešno prevode loše bagremove šume na zaslanjenim zemljištima u šume autohtonih vrsta hrasta lužnjaka i cera. Podizanje hrastovih šuma se vrši, posle seče bagrema, primenom klasične tehnologije setvom žira u brazde. Nekoliko godina posle setve vrši se suzbijanje izbojaka bagrema i zaštita ponika od pepelnice. Na fotografijama su prikazane mlade biljke hrasta lužnjaka i cera izuzetno dobre vitalnosti i dobrog rasta.