U organizaciji komore inženjera šumarstva Srbije, 07.07.2022. godine je u ŠU “Morović” održano predavanje i obuka po projektu „Program aktivnosti za realizaciju godišnjeg programa stručnog usavršavanja“ za tematsku celinu 8 – Kvalitativna struktura drvnih sortimenata u sastojinama različitih uzgojnih oblika sa posebnim osvrtom na ostvarivanje maksimalnih finansijskih efekata. Predavanje je održao prof.dr Milorad Danilović, šef katedre Korišćenja šumskih resursa, na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

U prezentacijama:

  • Kvalitativna podela stabla i
  • Krojenje,

na veoma lep i ilustrativan način su bile sadržane informacije o mogućim greškama drveta, načinu njihovog ocenjivanja i stepenu tolerancije prisustva prilikom obeležavanja mesta prereza na deblu, radi izrade drvnih sortimenata. Praktični deo obuke je održan u 17. odeljenju GJ „Vinična – Žeravinac – Puk“, gde je započet pripremni sek u seči obnove hrasta lužnjaka.

Prisutni šumarski inženjeri zaposleni u JP „Vojvodinašume“ kao i preduzetnici, koji su licencirani članovi Komore inženjera šumarstva Srbije, imali su priliku da učestvuju u diskusiji po pitanju kvalitativne strukture prethodno oborenog i obrađenog stabla i određivanja mesta prereza radi dalje izrade sortimenata.

Naglašeno je da ovaj veoma odgovoran posao treba da rade najiskusniji šumarski stručnjaci koji odlično poznaju odredbe Standarda, jer pravilno krojenje implicira finansijske efekte u višegodišnjoj proizvodnji hrasta lužnjaka, u kojoj je učestvovalo četiri i više generacija šumara, zaduženih za sprovođenje mera nege i zaštite šuma. U tom smislu, ako isključimo određene pojave na koje veoma malo ili uopšte nismo u mogućnosti da utičemo (mrazopucine, udar groma, snegolomi, vetrolomi..) pravilno i kvalitetno realizovane proredne seče imaju odlučujući doprinos da na deblu bude što manji broj grešaka, zatim je važno da prilikom obaranja stabla ne dođe do mehaničkog oštećenja, i na kraju, odlučujuću ulogu ima lice koje određuje mesto prereza debla, pred kojim je velika odgovornost, jer materijalna vrednost izrađenog trupca zavisi od klase koja će mu na osnovu karakteristika biti dodeljena.