Hiljadu godina su se ljudi koristili sopstvenom snagom za privlačenje drveta iz šume i potom ga iskorištavali kao gorivo, građu, papir i slično. Da bi izbegli takav naporan i težak rad smišljali su različita rešenja kojima bi se ujedno povećavala i efikasnost u transportu drveta. Tako je i danas kada se u šumarstvu primenjuju vrhunske tehnologije kao što su forvarderi i harvesteri.

Stepen mehanizovanosti proizvodnog procesa iskorišćavanja šuma, značajno utiče na direktne troškove proizvodnje.

Mehanizovanje radova u iskorišćavanju šuma veoma je značajno, sa aspekta troškova proizvodnje, a i na planu humanizacije rada. Stepen mehanizovanja proizvodnih procesa zavisi od mnogobrojnih faktora, a neki od njih su: tehnološki metodi proizvodnje šumskih sortimenata, konfiguracija terena, nivo tehničke opremljenosti i dr.

Samo naizgled prva faza transporta tehničkog oblog drveta mekih lišćara u ravničarskim područjima deluje jednostavno. Iako na ovim terenima ima samo minimalnih nagiba a sekundarna mreža se prostire po čitavoj površini radilišta, u ovim uslovima rada transport drveta predstavlja kompleksan problem koji je potrebno sagledati kroz ocenu uticaja velikog broja faktora.

Razlozi za primenu ovih transportnih sredstava kao što su forvarderi su višestruki, a ogledaju se u ekonomskoj isplativosti i ekološkoj prihvatljivosti. U priobalnom području reka gde su optimalni uslovi za razvoj šumske vegetacije, zemljišta su u određenom  periodu godine raskvašena, male nosivosti, što predstavlja problem prilikom transporta šumskih sortimenata. Pored toga, oblo drvo koje je predmet transporta je voluminozno i teško, pa je istovremeno otežana i njegova manipulacija.

Mehanizacija JP „Vojvodinašume“ (ŠG „Banat“ Pančevo) od 02. 03. 2022g. bogatija je za jedan forvarder  “John Deere”  1210 G, koji predstavlja najsavremeniju mašinu za prvu fazu transporta drvnih sortimenata. Ovakav tip forvardera na kratkim transportnim distancama u jednoj smeni može da transportuje i do 150m3 tehničkog drveta do stovarišta na tvrdom šumsko-kamionskom putu ili do stovarišta na obalama reka.

Opremljen je najsavremenijom opremom posmatrajući to, kako sa stručnog tako  i sa ergonomskog aspekta. JP „Vojvodinašume“ pored povećanja efikasnosti u radu ulaganjem u savremenu mehanizaciju takođe obezbeđuje radnicima (rukovaocima) i mnogo bolje tj. humanije uslove za rad.

JP ,,Vojvodinašume“ od sada imaju u sastavu svoje mehanizacije 21 ovakvu mašinu koja predstavlja ključnu  kariku u proizvodnom procesu, pogotovo na teškim terenima (raskvašen i vlažan teren),  gde traktorske ekipaže (prilagođen poljoprivredni traktor agregiran sa prikolicom bez pogona) ne mogu da rade.

Video link – Direktor Roland Kókai  o nabavci novog Forvardera za JP ,,Vojvodinašume“ izjava https://www.youtube.com/watch?v=Hi5_8RR1HCY
Video link – Direktor Roland Kókai o nabavci novog Forvardera za JP ,,Vojvodinašume“ izjava na mađarskom jeziku https://www.youtube.com/watch?v=cplC-lNkB2A