U organizaciji Vojvođanskog fonda za razvoj  „Háló” i Udruženja baštovana iz Sente, u Senti  je u Domu stvaralaštva 17.04.2012. godine, održan
skup na temu: „Mogućnosti povećanja površina pod šumom u poljoprivredi“.

Skupu su pored domaćina, prisustvovali i  stručnjaci JP „Vojvodinašume“.

Po predviđenom programu, održane su tri prezentacije. Prvu, pod nazivom : „ Istraživanja, aktuelni rezultati i mogućnosti za pošumljavanje u energetske svrhe, izložio je Dr. Gyuricza Csaba (Univerzitet Sent Ištvan u Gedeleu, Odeljenje za ratarsku proizvodnju). Između ostalog, zainteresovani su imali priliku da steknu osnovne informacije o načinu podizanja i korišćenja energetskih zasada.

Dr. Petar Ivanišević (Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad) je održao predavanje: „Stanišni resursi Vojvodine, stanje, korišćenje i održivi razvoj“ u kojoj je izneo aktuelne podatke o raspoloživim žemljištima za pošumljavanje u Vojvodini.

U prezentaciji pod nazivom: „ Mogućnosti pošumljavanja poljoprivrednog i šumskog zemljišta u Vojvodini“, koju je održala Slađana Dabić, dipl.inž.šum. (JP „Vojvodinašume“) zainteresovani za pošumljavanje na zemljištu koje imaju u posedu, su  pored opštih informacija o korisnim funkcijama šume i poljezaštitnih pojaseva, mogli da se obaveste o proceduri za korišćenje podsticajnih sredstava iz Budžetskog fonda za šume.