Hiljadu godina ljudi su se koristili sopstvenom snagom za privlačenje drveta iz šume i potom ga iskorištavali kao gorivo, građu, papir i slično. Da bi izbegli takav naporan i težak rad smišljali su različita rešenja kojima bi se ujedno povećala i efikasnost u transportu drveta. Tako je i danas kada se u šumarstvu primenjuju vrhunske tehnologije kao što su forvarderi i harvesteri.

Stepen mehanizovanosti proizvodnog procesa iskorišćavanja šuma značajno utiče na direktne troškove proizvodnje.

Mehanizovanje radova u iskorišćavanju šuma je veoma značajno, sa aspekta troškova proizvodnje, a i na planu humanizacije rada. Stepen mehanizovanja proizvodnih procesa zavisi od mnogobrojnih faktora, a neki od njih su: tehnološki metodi proizvodnje šumskih sortimenata, konfiguracija terena, nivo tehničke opremljenosti i dr.

Samo na izgled prva faza transporta tehničkog oblog drveta mekih lišćara u ravničarskim područjima deluje jednostavno. Iako na ovim terenima ima samo minimalnih nagiba a sekundarna mreža se prostire po čitavoj površini radilišta, u ovim uslovima rada transport drveta predstavlja kompleksan problem koji je potrebno sagledati kroz ocenu uticaja velikog broja faktora.

Razlozi za primenu ovih transportnih sredstava kao što su forvarderi su višestruki, a ogledaju se u ekonomskoj isplativosti i ekološkoj prihvatljivosti. U priobalnom području reka gde su optimalni uslovi za razvoj šumske vegetacije, zemljišta su u određenom periodu godine raskvašena, male nosivosti, što predstavlja problem prilikom transporta šumskih sortimenata. Pored toga, oblo drvo koje je predmet transporta je voluminozno i teško, pa je istovremeno otežana i njegova manipulacija.

Mehanizacija JP „Vojvodinašume“ (ŠG S.Mitrovica) od 01.03.2021.god. bogatija je za dva forvardera  “John Deere”  1210 G, koji predstavljaju najsavremenije mašine za I fazu transporta drvnih sortimenata. Ovakav tip forvardera na kratkim transportnim distancama u jednoj smeni može da transportuje i do 150 m3 tehničkog drveta do stovarišta na tvrdom šumsko-kamionskom putu ili do stovarišta na obalama reka.

Opremljen je najsavremenijom opremom posmatrajući to, kako sa stručnog tako  i sa ergonomskog aspekta. JP „Vojvodinašume“ pored povećanja efikasnosti u radu ulaganjem u savremenu mehanizaciju takođe obezbeđuju  radnicima (rukovaocima) i mnogo bolje tj. humanije uslove za rad.

JP „Vojvodinašume“ od sada imaju u sastavu svoje mehanizacije 20 ovakvih mašina koje predstavljaju ključnu  kariku u proizvodnom procesu, pogotovo na teškim terenima (raskvašen i vlažan teren), gde traktorske ekipaže (prilagođen poljoprivredni traktor agregiran sa prikolicom bez pogona) ne mogu da rade.