Na Gocu je u periodu od 21. 07. do 27. 07. 2005. godine odrzana radionica radne grupe za izradu nacrta novog Zakona o sumama. U radnoj grupi su bili zastupljeni predstavnici Ministarstva za poljoprivredu sumarstvo i vodoprivredu (Uprava za sume i Sektor za razvoj sela i poljoprivrede), Ministarstva nauke i zastite zivotne sredine, Sumarskog fakulteta, Javnog preduzeca «Vojvodinasume» i Saobracajnog fakulteta. Radna grupa je podrzana od strane UN FAO eksperata mr. Franca Ferlin, rukovodioca projekta i eksperta za sumarsku politiku i mr. Aleksandera Golob, eksperta za sumarsko zakonodavstvo.

Tokom rada ove radne grupe primenjene su savremene metode participacije, komunikacije i prezentacije.

Na radionici su razmatrana sledeca opredelenja:

  • moguci modeli i resenja za otvorena pitanja sumarske politike, poput organizacije i finansiranja u sumarstvu,
  • definisanje sadrzaja o gazdovanju drzavnim sumama (vlasnicko-upravljacka funkcija),
  • harmonizacija sa EU sumarskom politikom i pravnim redom na podrucju sumarstva , ruralnog razvoja, zastite prirode i drugih podrucja koja se regulisu Zakonom o sumama,
  • pravno-tehnicka sinteza predloga zakonskih resenja u cilju konacne izrade nulte verzije nacrta Zakona o sumama.

Dalji rad ce biti nastavljen do izradi nulte verzije nacrta Zakona, kao polazne osnove za strucnu i javnu raspravu u cilju izrade predloga novog Zakona o sumama.

Radni danRadni dan

Radna grupaRadna grupa