Aktivnosti na NATREG projektu nastavljene su i početkom meseca marta kada je u Ljubljani održana radionica čiji je glavni fokus bio na samo-proceni pilot područja uključenih u projekat. Radionica je na samom početku obuhvatila kratko predstavljanje procesa pripreme analize stanja za sva zaštićena područja, predstavljanje baze podataka primera dobre prakse, ciljnih vrednosti i aktivnosti za naredni period.Glavni deo radionice se odnosio na samo-procenu pilot područja, koja je sprovedena korišćenjem IPAM toolbox (Integrated Protected Areas Management Toolbox).  Drugi deo zajedničkih NATREG aktivnosti u Ljubljani odnosio se na Drugi sastanak upravljačkog odbora projekta gde je svaki od projektnih partnera predstavio dosadašnje rezultate na projektu kao i dalje predviđene aktivnosti.

Predstavnici JP „Vojvodinašume” na ovo skupu su bili Miljan Velojić, Ivana Grujičić (Direkcija) i Marius Olđa (ŠG „Banat” Pančevo).