Rekreativni ribolovci sa Ribarskog područja „Gornje Podunavlje“ pokrenuli su peticiju kojom traže ukidanje privrednog ribolova na Dunavu u SRP „Gornje Podunavlje“, zbog kako se navodi velikih šteta koje privredni ribolov nanosi ribljem fondu, odnosno nekontrolisanog izlova.
Povodom ove peticije koju je potpisalo preko 2.000 rekreativnih ribolovaca, zajedničkim naporima predstavnika JP Vojvodinašume i Opštine Apatin, predložene su mere, pre svega, od strane JP Vojvodinašume, kako bi se krenulo ka usaglašavanju stavova i harmonizovanju odnosa i na taj način umanjila višedecenijska netrpeljivost privrednih ribara i rekreativnih ribolovaca.

Prilikom zvaničnog predstavljanja protokola o saradnji JP Vojvodinašume i Opštine Apatin o uvođenju volonterske ribočuvarske službe, dodeljene su akreditacije volonterima uz prisustvo predstavnika ribolovačkih udruženja, a direktor JP Vojvodinašume, Roland Kokai predstavio je usaglašen predlog mera JP Vojvodinašume i USR-a, sa definisanim rokovima za realizaciju, na Ribarskom području “Gornje Podunavlje“:

1. Vanredni monitoring ribljeg fonda, gde će uz predstavnike ovlašćene organizacije za sprovođene monitoringa koja je registrovana za stručna ili naučna istraživanja iz oblasti ribolovnog ribarstva, tokom celokupnog procesa, biti prisutno i 4 (četiri) predstavnika iz redova udruženja sportskih ribolovaca i klubova sportskog ribolova sa teritorije Zapadno-bačkog okruga, tačnije opštine Apatin i grada Sombora, koje će sama udruženja i klubovi delegirati.
Rok za realizaciju: jun-septembar 2021. godine

2. Pojačana kontrola podataka o ulovu rekreativnih ribolovaca, radi boljeg identifikovanja stanja ribljeg fonda, gde će udruženja biti u obavezi da prilože zbirne izveštaje na osnovu E-1 obrazaca evidencije ulova rekreativnih ribolovaca pojedinačnih članova udruženja. Udruženja koja ne budu ispunjavala svoju zakonsku obavezu u ovom pogledu, neće biti u prilici da za narednu kalendarsku godinu dobiju dozvole za rekreativni ribolov.
Rok za realizaciju: 01. 12. 2021. godine

3. Pojačane vanredne kontrole privrednih ribara i rekreativnih ribolovaca, pri čemu će se angažovati ribočuvari i zaposleni u JP Vojvodinašume sa drugih ribarskih područja AP Vojvodine, odnosno drugih ogranaka preduzeća, kao i uvođenje kvota za broj podnesenih prijava na nivou ribarskog(ih) područja.
Rok za realizaciju: 01. 06 – 30. 09. 2021. godine

4. Uvođenje 12 (dvanaest) ribočuvara-volontera, gde će udruženja imati priliku da delegiraju volontere koji će zajedno sa ribočuvarima JP „Vojvodinašume“ odlaziti u kontrole ribarskog područja. U cilju definisanja volonterskog statusa ribočuvara-volontera potpisaće se protokol o njihovom angažovanju od strane direktora JP Vojvodinašume i predsednice Opštine Apatin.
Rok za realizaciju: 01. 06. 2021. godine.

5. Zabrana privrednog ribolova na oko 15 km glavnog toka Dunava u okviru ribarskog područja “Gornje Podunavlje” u zavisnosti od ribolovnog pritiska, koji je izraženiji u južnom delu područja (⅓ na delu Bačkog Monoštora i ⅔ na delu Apatina). Zabrana će biti sastavni deo novog srednjoročnog programa upravljanja i ugovora sa privrednim ribarima za narednu kalendarsku godinu. Konačno rešenje po ovom pitanju bi, ipak, zahtevalo konsenzus svih aktera na terenu, pre svega, ovlašćene organizacije koja je registrovana za stručna ili naučna istraživanja iz oblasti ribolovnog ribarstva na tom području (Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Departman za biologiju i ekologiju).
Rok za realizaciju: 01. 01. 2022. godine

6. Ustanovljavanje dva ribolovna revira “uhvati i pusti” na teritoriji ribarskog područja, od kojih bi jedan bio pozicioniran u severnom delu (predlog “Mrtva Baračka”), a drugi u južnom delu ribarskog područja (predlog: “Tošina bara”, “Tuškoš”, “Mišvald”…).
Rok za realizaciju: 01. 01. 2022. godine za “Mrtvu Baračku”
01. 01. 2023. godine za “Tošinu baru” ili alternativna lokacija

7. Podrška JP Vojvodinašume, korisnika ribarskog područja “Gornje Podunavlje”, u pogledu zahteva udruženja sportskih ribolovaca i klubova sportskog ribolova sa teritorije Zapadno-bačkog okruga nadležnom Ministarstvu za izmenu odredbi zakona i podzakonskih akata kojima bi se ograničila upotreba određenih alata privrednih ribara i preciznije definisali periodi zabrane izlova određenih vrsta riba.
Rok za realizaciju: kontinuirano

8. Potpisivanje ugovora između JP Vojvodinašume – ŠG Sombor i JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom Apatin od strane njihovih direktora o prodaji godišnjih, dnevnih i višednevnih dozvola za rekreativni ribolov, odnosno otvaranje novog prodajnog mesta u okviru Marine Apatin.
Rok za realizaciju: 01. 07. 2021. godine

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=vZ91sJ1q9vg
Roland Kokai direktor JP Vojvodinašume – izjava – Nove mere u RP ,,Gornje Podunavlje“

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=ww2yXIEeMG0
Roland Kokai direktor JP Vojvodinašume – izjava – Nove mere u RP ,,Gornje Podunavlje“ na mađarskom