JP „Vojvodinašume“ kao upravljač specijalnih rezervata prirode Deliblatska peščara i Gornje Podunavlje želi da obavesti sve korisnike ovih područja o stepenu zaštite u kome se nalaze, o uslovima za izgradnju objekata, uređenju i korišćenju prostora i o obavezi plaćanja naknade.

Na osnovu čl. 43, stav 2. Zakona o zaštiti životne sredine (Sl. glasnik RS, br. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/95 i 53/95) Vlada Republike Srbije donela je 2001. godine Uredbu o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“ (Sl. glasnik RS br. 45/01) i uredbu o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Deliblatska peščara“ (Sl. glasnik RS br. 3/2002). Na ovaj način oba područja svrstana su u prvu kategoriju zaštite kao prirodno dobro od izuzetnog značaja.

Imajući u vidu obaveze koje proističu iz Zakona o zaštiti prirode (Sl. glasnik RS, br. 36/09, 88/2010 i 91/2010-ispr.) želimo da ukažemo na dužnosti upravljača:

  •  Upravljač vodi evidenciju o nepokretnostima sa podacima od značaja za upravljanje zaštićenim područjem;
  •  Upravljač ima obavezu da spreči sve aktivnosti i delatnosti koje su u suprotnosti sa aktom o zaštiti i predstavljaju faktor ugrožavanja i devastacije zaštićenog područja;
  • Upravljač donosi akt o naknadama;

U skladu sa iznetim, Upravljač sve korisnike prostora u okviru oba specijalna rezervata obaveštava o stepenu zaštite u kome se nalaze, o uslovima za izgradnju objekata, uređenju i korišćenju prostora na osnovu Prostornog plana područja posebne namene SRP „Gornje Podunavlje“ (Sl. glasnik RS, br. 3/12) i SRP „Deliblatska peščara“ (Sl. glasnik RS, br. 8/2006).

Takođe, obaveštavamo sve korisnike i o obavezi pribavljanja akta sa uslovima i merama zaštite prirode za planiranje, uređenje i korišćenje prostora, prirodnih resursa koje izdaje Pokrajinski zavod za zaštitu prirode.

U skladu sa čl. 70 Zakona o zaštiti prirode, za korišćenje zaštićenog područja plaća se naknada upravljaču. Naknadu upravljač može propisati i naplatiti za:

 • delatnosti u oblasti turizma, ugostiteljstva, trgovine, usluga, zanatstva, industrije, rudarstva, energetike, vodoprivrede, građevinarstva, saobraćaja, transporta, telekomunikacija, korišćenja divlje flore i faune;

• vikendice i druge nekomercijalne objekte za odmor u prirodi

• vozila na motorni pogon u upotrebi na zaštićenom području;

• turističke, rekreativne, sportske i druge manifestacije i aktivnosti, reklamne oznake, komercijalne filmske, foto i tonske zapise;

• korišćenje usluga, uređenih terena, objekata i druge imovine upravljača i imena i znaka zaštićenog područja;

• posetu zaštićenom području, njegovim delovima i objektima.

Obveznik naknade je korisnik zaštićenog područja, odnosno pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koji obavlja poslove ili raspolaže nepokretnostima i drugim stvarima na zaštićenom području, koristi usluge i imovinu upravljača, posećuje zaštićeno područje radi odmora, sporta, rekreacije i sličnih potreba i na drugi način koristi njegove vrednosti i pogodnosti.

Na akt upravljača kojim se utvrđuje visina, način obračuna i plaćanja naknade za korišćenje zaštićenog područja SRP „Gornje Podunavlje“ saglasnost je dalo nadležno Ministarstvo (akt kojim je data saglasnost Ministarstva br. 401-00-171/2013-02 od 03.07.2013. god, objavljen u Sl. listu APV br. 48 od 11.12.2013. god, strana 1327-1332) i zaštićenog područja SRP „Deliblatska peščara“ (akt kojim je data saglasnost Ministarstva br. 401-00-168/2013-02 od 03.07.2013. god, objavljen u Sl. listu APV br. 48 od 11.12.2013. god, strana 1317-1322).

U skladu sa iznetim Upravljač sve korisnike SRP „Gornje Podunavlje“ i SRP „Deliblatska peščara“ obaveštava o obavezi plaćanja naknade. Upravljač je dužan da sredstva ostvarena naplatom naknade koristi za zaštitu, razvoj i unapređenje zaštićenog područja, odnosno za sprovođenje plana i programa upravljanja rezervatom.

Cenovnici:

SRP Deliblatska peščara:  https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2012/12/Cenovnik-za-kori%C5%A1%C4%87enje-za%C5%A1ti%C4%87enog-podru%C4%8Dja-SRP-Deliblatska-pe%C5%A1%C4%8Dara.pdf

SRP Gornje Podunavlje: https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2012/12/Cenovnik-za-kori%C5%A1%C4%87enje-za%C5%A1ti%C4%87enog-podru%C4%8Dja-SRP-Gornje-Podunavlje.pdf