Lokacija: Šumska uprava Klenak, Gazdinska Jedinica: „Jalija-leget – turijan“ odeljenje 15

Obnova šuma počinje sečom stabala, u ovom slučaju seča se vrši harvesterom – najsavremenijom multifunkcionalnom mašinom u šumarstvu. Dnevni kapacitet ove mašine  na seči i izradi iznosi 300m³, tj. može da zameni rad 15 sekača. Rad sa ovom mašinom na seči i izradi podrazumeva znatno humanije uslove rada za rukovaoca ali i mnogo prihvatljiviji rad sa ekološkog aspekta.

Ovde se radi o seči hibridne topole starosti 29 godina. Nakon izvršene seče, izrade i primanja drvnih sortimenata, pristupa se fazi privlačenja drvnih sortimenata.
Privlačenje (prva faza transporta) u ovom slučaju radi se sa forvarderima koji takođe predstavljaju najsavremeniji sklop u šumarstvu na ovim poslovima.
JP “Vojvodinašume“ posle izvršene javne nabavke danas pušta u rad jednu ovakvu mašinu (forvarder “John Deere“ 1210G“), tako da sada u sistemu imamo ukupno 23 ovakve mašine.

Rad forvardera u jednom ovakvom šumskom gazdinstvu kao što je S.Mitrovica koje poseduje izuzetno razvijenu mrežu šumskih puteva, znači rad na kratkim distancama za privlačenje. Rad forvardera na kratkim distancama privlačenja podrazumeva veću produktivnost tj. optimizaciju ovog rada i smanjenje troškova po jedinici proizvoda.

Nakon izvršene seče, privlačenja i prodaje drvnih sortimenata pristupa se:

  1. Pripremi terena za pošumljavanje ( iveranje panjeva, mulčiranje )
  2. Pripremi zemljišta za pošumljavanje ( razoravanje, tanjiranje)
  3. Sadnji sadnica ( razmeravanje terena, bušenje rupa, zatrpavanje sadnica)

Nakon pošumljavanja redovno se vrše mere nege, kako bi te sadnice bile vitalne i da za već nekoliko godina imamo mladu šumu koja će zadovoljiti sve opštekorisne funkcije šuma.

Seča stare šume i novo pošumljavanje dok. snimak LINK
https://www.youtube.com/watch?v=WI5LygJl3wI

Direktor JP ,,Vojvodinašume“ Roland Kókai o novoj šumi i uklanjanju stare, izjava na srpskom jeziku LINK
https://www.youtube.com/watch?v=T0mX0ok3yqg

Direktor JP ,,Vojvodinašume“ Roland Kókai o novoj šumi i uklanjanju stare, izjava na mađarskom jeziku LINK
https://www.youtube.com/watch?v=uTg110_Q1WI