Dana 23.03.2012. u Lovačkoj kući „Karakuša“ održana je obuka čuvara prirode SRP „Obedska Bara“ od strane Pokrajinske inspekcije – Gordana Pavkov, Pokrajinski inspektor za zaštitu životne sredine i Lidija  Hornik, Pokrajinski inspektor za kontrolu i promet divlje flore i faune.

Čuvarima je skrenuta pažnja na obaveze upravljača zaštićenog prirodnog dobra na osnovu član 68. novog  Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS“, br 36/09, 88/2010, 91/2010.). Čuvari su upoznati sa njihovim pravima i dužnostima u vršenju čuvarske službe na osnovu člana 110. Zakona o zaštiti prirode, pri čemu je posebna pažnja posvećena  pravilnom popunjavanju „zapisnika o nadzoru“.

Upoznati su sa sadržajem Uredbe o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune („Sl. glasnik RS“, br. 31/2005, 45/2005 – ispr., 22/2007,  38/2008 i 9/2010), postupkom dobijanja dozvole za sakupljanje  i kako da postupaju sa licem koje je zatečeno u nezakonitom sakupljanju.