Tokom maja i juna, na teritoriji sva 4 gazdinstva, održano je šest radionica ornitologa Ištvana Hama na temu monitoringa orla belorepana. Radionicama je obuhvaćeno ukupno 60 kolega.  Obukom su bili obuhvaćeni svi specifični biološki aspekti vrste, kalendar monitoringa, uslovi zaštite i bila je namenjena čuvarima šuma zaštićenih područja, referentima gajenja šuma i referentima  korišćenja šuma.

prva

Monitoring retkih, ranjivih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta na području JP “Vojvodinašume“, između ostalog i orla belorepana, predstavlja i preuzetu obavezu u skladu sa poštovanjem principa održivog gazovanja šumama (FSC).

druga

U prethodnom periodu, monitoringom koji su  sproveli  sredinom juna,  zaposleni u  JP „Vojvodinašume“, SG „Sremska Mitrovica“ i predstavnici Pokrajinskog sekreterijata za urbanizam i graditeljstvo, konstatovano je da se na teritoriji SRP „Obedska bara“, ponovo posle više od skoro 50 godina, gnezdi crni ibis i kašičar. Crni ibis se poslednji put  gnezdio na ovom području početkom 1960-ih godina, a kašičar ga je napustio kao gnezdarica 1992. godine.

tre

Od 1997. godine  do danas, nizom aktivnosti i sprovođenjem aktivnih mera zaštite  JP „Vojvodinašume“ kao upravljača, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i graditeljstvo, Mladih istraživača Srbije i brojnih nacionalnih i međunarodnih institucija, fondacija, pojedinaca i volontera, stvoreni su povoljni uslovi za povratak ovih vrsta. Revitalizovane su brojne vlažne livade i bare, formirana vodena okna i unapređen vodni režim.

ceta

Jedan od rezultata je sigurno povećanje male mešovite kolonije sačinjene od 200 parova u okviru tri vrste čaplјi  u 1992. godini, na čak 950 parova u okviru 10 vrsta čaplјi i vranaca u 2016. godini, među kojima su se posle više decenija odsustva našli ponovo i crni ibis i kašičar.

peta